PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
14/07/2024 07:41:44
Cabecera Sabadell
Inici |  Tràmits | Oficines presencials
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Oficines presencials
OFICINES D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Les oficines d'atenció Ciutadana (SAC) i la resta d'oficines de Registre seran considerades a partir d'ara oficines d'assistència en matèria de registre (OAMR) i realitzaran totes les tasques que se'n deriven de l'atenció a la ciutadania.

Aquestes oficines d'assistència en matèria de registre assumeixen, per tant, el paper de recepció de les diferents administracions públiques per recollir els documents que es presentin en paper, transformar-los en format electrònic i introduir-los al Registre electrònic. Aquestes oficines garantiran que la ciutadania pugui relacionar-se amb l'Ajuntament i el seu sector públic a través de mitjans electrònics, posant a disposició de la ciutadania els mitjans electrònics necessaris per a la identificació, l'emissió del consentiment, la realització de sol·licituds i pagaments, així com qualsevol altre tràmit administratiu.

La relació d'oficines d'assistència en matèria de registre habilitades a Sabadell són les següents:

Aquestes oficines estan creades amb la intenció d'oferir informació i atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer a l'Ajuntament de Sabadell. Actuen com a operadores per l'obtenció del sistema d'identificació digital idCAT i donen suport a la realització de tràmits telemàtics.

Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, residus, guals ...) o registre general de qualsevol altre índole.

Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, residus, guals ...) o registre general de qualsevol altre índole.

Se pueden gestionar los trámites municipales para los temas siguientes: padrón de habitantes, gestiones relacionadas con animales de compañía, becas, carnés de transporte público, temas fiscales (IBI, plusvalías, residuos, vados ...) o registro general de cualquier otro índole.

Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, residus, guals ...) o registre general de qualsevol altre índole.

Se pueden gestionar los trámites municipales para los temas siguientes: padrón de habitantes, gestiones relacionadas con animales de compañía, becas, carnés de transporte público, temas fiscales (IBI, plusvalías, residuos, vados ...) o registro general de cualquier otro índole.

Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, residus, guals ...) o registre general de qualsevol altre índole.

Se pueden gestionar los trámites municipales para los temas siguientes: padrón de habitantes, gestiones relacionadas con animales de compañía, becas, carnés de transporte público, temas fiscales (IBI, plusvalías, residuos, vados ...) o registro general de cualquier otro índole.

Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, residus, guals ...) o registre general de qualsevol altre índole.

Se pueden gestionar los trámites municipales para los temas siguientes: padrón de habitantes, gestiones relacionadas con animales de compañía, becas, carnés de transporte público, temas fiscales (IBI, plusvalías, residuos, vados ...) o registro general de cualquier otro índole.

Oficina especialitzada en temes relacionats amb urbanisme, obres, planejament i habitatge.

Aquesta oficina té com a missió la recaptació dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sabadell la gestió i el cobrament dels quals no hagi estat delegada a altres administracions en virtut de convenis i acords de col·laboració. Entre els tràmits més habituals que es poden realitzar està la informació i assistència sobre les obligacions tributàries dels contribuents de Sabadell, domiciliacions, pagament dels tributs en període voluntari i d'altres ingressos que estiguin encomanats, la tramitació de fraccionaments i ajornaments així com el registre general dins el seu àmbit d'actuació. La secció té encomanada també les relacions amb altres organismes recaptadors dins el marc dels acords de col·laboració.

Oficina especialitzada en tots els tràmits i els serveis relacionats amb la via pública (jardineria, vialitat, mobilitat, residus i obres públiques), així com gestions relacionades amb la Policia Municipal, entre d'altres.

En aquesta oficina es poden iniciar tràmits sobre actuacions en les quals l'Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones.

OFICINES D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE DE LES SOCIETATS MUNICIPALS

Oficina especialitzada en temes d'habitatge on es duen a terme tant funcions pròpies (com a promotora d'habitatges amb protecció oficial), com les relatives a les de l'Oficina Local d'Habitatge de Sabadell. Les funcions que es porten a terme a Vimusa són les d'informar, assessorar, recollir, registrar i tramitar tot tipus de sol·licituds i de documentació relativa a l'habitatge, sigui quina sigui l'Administració que les promogui i impulsi (sol·licituds d'ajuts al lloguer, a la rehabilitació d'edificis i/o habitatges, al registre de sol·licitants HPO, al registre d'adjudicació d'habitatges per a emergències econòmiques i socials, cèdules d'habitabilitat, etc.).

  • Adreça: c. de Blasco de Garay, 17, 08202, Sabadell
  • Telèfon: 93 745 79 10

Una oficina amb dues atencions especialitzades, la d'Activitats Econòmiques i la de Promoció Econòmica: En relació amb els temes d'Activitats Econòmiques, registra les entrades de documentació específica per a la sol·licitud, comunicació o declaració responsable de les activitats, així com la documentació relacionada amb la disciplina i els expedients sancionadors relacionats. També es rep documentació específica per a sol·licitar diferents tipologies d'informes (bombers, usos provisionals, previs d'activitats...) o sol·licituds d'informació en general relacionades amb les activitats econòmiques. En relació amb les activitats de Promoció Econòmica es registren entrades de documents relacionats amb les seves activitats: l'acompanyament en la recerca de feina, la millora de la capacitació professional de les persones (formació i suport a l'ocupació), també accions de desenvolupament de l'activitat econòmica de Sabadell a través del suport a les empreses i a les persones emprenedores. També es rep la documentació relacionada amb els processos de selecció de personal o els derivats de licitacions promogudes per Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

  • Adreça: ctra. de Barcelona, 208B, 08205, Sabadell
  • Telèfons: 93 745 31 61 (Promoció Econòmica) - 93 745 31 82 (Activitats)

Les funcions de cada oficina i els seus horaris es poden consultar en el següent decret:

  • Decret 17787/2023 de relació dels registres general i auxiliars de l'Ajuntament de Sabadell, així com els horaris d'atenció al públic.
Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web