v
25/09/2022 23:33:26
Cabecera Sabadell
:: Inici
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Obligats a la relació telemàtica
QUI TÉ L'OBLIGACIÓ DE FER ELS TRÀMITS ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT?

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica, determinen quines persones estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sabadell.

QUI SÓN LES PERSONES OBLIGADES?

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPAP):

  • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
  • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
  • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
  • La persona que representi una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sabadell.
  • El personal de l'Ajuntament de Sabadell i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Segons l'article 7 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica:

Les persones obligades han de ...

Les oficines d'atenció ciutadana...

  • Assessoren i informen totes les persones de com realitzar la tramitació a través de la Seu Electrònica.
  • No fan les gestions de les persones obligades a tramitar electrònicament.
COM S'ESMENA UNA SOL·LICITUD?

Important! Esmena i millora de la sol·licitud.

Si una persona que està obligada a la relació electrònica presenta una sol·licitud presencialment o per correu postal i, per tant, no reuneix els requisits que assenyalen els articles 66 i 67 de la LPAC o altres d'exigits per la legislació específica aplicable, se li requerirà que ho esmeni i ho presenti per mitjans digitals en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la d'entrada en el registre electrònic. En cas de no fer-ho, es donarà per desistida la sol·licitud, d'acord amb el previst en l'article 21 de la LPAC.

CERTIFICATS I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Per identificar-se i signar formularis en la seu electrònica es necessari disposar d'un certificat digital o un sistema d'identificació. Podeu consultar la informació dels que accepta l'Ajuntament de Sabadell, en el següent enllaç: Accés a la informació, identitats, certificats i sistemes de signatura electrònica.

Les persones que actuen en representació d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o bé acreditar documentalment aquesta representació.

© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat