PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
15/07/2024 04:58:40
Cabecera Sabadell
Inici |  Tràmits | Obligats a la relació telemàtica
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Obligats a la relació telemàtica
OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT

L'obligació de relacionar-se electrònicament està prevista a la normativa següent:

Amb caràcter general:

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Vid. art. 14.2.
 • Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Sabadell. Vid. art. 7.

En relació amb les activitats econòmiques:

 • Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica. Vid. art. 7.
 • Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica. Vid. art. 5.
QUI SÓN LES PERSONES OBLIGADES?

Conforme a la normativa esmentada a l'apartat anterior estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic:

 • Les persones jurídiques (p.e. empreses, associacions, fundacions), les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de Sabadell i les societats municipals.
 • Les entitats sense personalitat jurídica: (p.e. comunitats de béns o comunitats de propietaris).
 • Els professionals que, per exercir la seva activitat, estiguin subjectes a col·legiació obligatòria.
 • Els col·lectius de professionals i persones treballadores en règim d'autònom no subjectes a col·legiació obligatòria.
 • Les persones emprenedores, és a dir, aquelles que pretenen ser titulars d'una activitat econòmica.
 • Les Notaries.
 • Els Registres de la Propietat i Registres Mercantils.
 • El personal de l'Ajuntament de Sabadell i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.
 • Els representants de les persones que estiguin obligades a relacionar-se electrònicament.

Les Oficines d'Assistència en matèria de Registre son les encarregades de:

 • Gestionar el Registre general electrònic, d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General.
 • Donar suport i assistència en l'ús dels mitjans electrònics a les persones interessades que no tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics.
 • Realitzar la identificació i signatura electrònica de les persones interessades per personal funcionari públic mitjançant el sistema de signatura electrònica que se li hagi facilitat.
 • Emetre les còpies autèntiques dels documents públics administratius de l'Ajuntament de Sabadell i del seu sector públic.
 • Digitalitzar com a còpia electrònica dels documents que es presentin de manera presencial per una persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics.
 • Facilitar l'accés al portal d'internet, a la seu electrònica i al tauler d'edictes electrònic.
COM S'ESMENA UNA SOL·LICITUD QUE S?HAVIA DE PRESENTAR ELECTRÒNICAMENT?

Si una persona que està obligada a la relació electrònica presenta una sol·licitud presencialment, en aplicació de l'article 68.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 14 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s?aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, se li requerirà perquè, en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, presenti novament la sol·licitud electrònicament amb advertiment que, de no presentar-la, se la tindrà per desistida de la sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà a l'efecte per disposició de l'article 21 de la Llei esmentada.

En el supòsit que es tracti d?una sol·licitud d'inici, la data d'esmena es considerarà a aquests efectes com la data de presentació de la sol·licitud.

CERTIFICATS I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Per identificar-se i signar formularis en la seu electrònica es necessari disposar d'un certificat digital o un sistema d'identificació. Podeu consultar la informació dels que accepta l'Ajuntament de Sabadell, en el següent enllaç: Accés a la informació, identitats, certificats i sistemes de signatura electrònica.

Les persones que actuen en representació d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o bé acreditar documentalment aquesta representació.

Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web