PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
07/12/2022 04:50:34
Cabecera Sabadell
Inici |  Tràmits | Obligats a la relació telemàtica
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Obligats a la relació telemàtica
QUI TÉ L'OBLIGACIÓ DE FER ELS TRÀMITS ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT?

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica, determinen quines persones estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sabadell.

QUI SÓN LES PERSONES OBLIGADES?

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPAP):

  • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
  • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
  • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
  • La persona que representi una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Sabadell.
  • El personal de l'Ajuntament de Sabadell i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Segons l'article 7 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica:

Les persones obligades han de ...

Les oficines d'atenció ciutadana...

  • Assessoren i informen totes les persones de com realitzar la tramitació a través de la Seu Electrònica.
  • No fan les gestions de les persones obligades a tramitar electrònicament.
COM S'ESMENA UNA SOL·LICITUD?

Important! Esmena i millora de la sol·licitud.

Si una persona que està obligada a la relació electrònica presenta una sol·licitud presencialment o per correu postal i, per tant, no reuneix els requisits que assenyalen els articles 66 i 67 de la LPAC o altres d'exigits per la legislació específica aplicable, se li requerirà que ho esmeni i ho presenti per mitjans digitals en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la d'entrada en el registre electrònic. En cas de no fer-ho, es donarà per desistida la sol·licitud, d'acord amb el previst en l'article 21 de la LPAC.

CERTIFICATS I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Per identificar-se i signar formularis en la seu electrònica es necessari disposar d'un certificat digital o un sistema d'identificació. Podeu consultar la informació dels que accepta l'Ajuntament de Sabadell, en el següent enllaç: Accés a la informació, identitats, certificats i sistemes de signatura electrònica.

Les persones que actuen en representació d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o bé acreditar documentalment aquesta representació.

Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web