v
20/04/2021 02:34:08
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellRenúncia del dret funerari d'una sepultura del cementiriNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Renúncia del dret funerari d'una sepultura del cementiri
Objecte Finalitzar la concessió administrativa del dret funerari i revertir la sepultura a l'Ajuntament.
Documentació necessària Titulars que renuncien:
- Instància genèrica
- DNI del titular
- Títol funerari
Hereus que renuncien:
- Sol·licitud
- DNI de la persona sol·licitant
- Títol funerari
- Certificat de defunció del titular
- Últimes voluntats i testament del titular
- Document de renúncia i DNI de la resta de persones hereves
- DNI del titular

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titulars o les persones hereves en el cas de titulars difunts, o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Serveis Funeraris de Sabadell Torra SA
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons Ordenança fiscal 4.7.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada.
  Vies de reclamació Recurs de reposició dins el termini d'un mes. Recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos
  Altra informació d'interès (més informació) Es requerirà a la persona sol·licitant que disposi l'exhumació, trasllat, i/o incineració de les restes en el termini d'un mes a comptar des de la data de notificació de la resolució administrativa d'extinció del dret.
  Transcorregut el termini atorgat sense que la persona interessada hagi realitzat l'exhumació i el trasllat de restes, es procedirà a exhumar-les d'ofici i a traslladar-les a l'ossera municipal.
  Servei responsable Serveis Funeraris de Sabadell Torra, SA.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Document de renúncia: Document de renúncia Opcional Ambdues
  Títol funerari: Títol funerari Obligatori Ambdues
  Certificat de defunció del titular: Certificat de defunció del titular Opcional Ambdues
  Últimes voluntats /testament del titular: Últimes voluntats /testament del titular Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat