v
20/04/2021 03:53:54
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud del carnet de taxistaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud del carnet de taxista.
Objecte Sol·licitud de l'expedició del permís municipal de conductor un cop atorgada la corresponent llicència municipal d'autotaxi de Sabadell.
Documentació necessària - Instància genèrica.
- Fotocòpia carnet de conduir.
- Dues fotografies mida carnet.
- Certificat mèdic segons el qual no hi ha cap impediment per exercir el servei de taxi.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada taxista titular d'una llicència municipal de Sabadell o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta
  1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.5. Article 5è.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) El carnet de taxista sols s'expedeix a les persones que són titulars d'alguna llicència de taxi de Sabadell o les persones que estan en tràmits d'adquisició d'alguna llicència, per la qual cosa, s'expedeix de nou als nous titulars de llicència o es fan duplicats als taxistes ja en funcions, però no s'expedeix mai sense desmostrar que s'és titular de llicència en actiu.
  Servei responsable Mobilitat, Trànsit i Transport. c. Pau Claris, 100 2a planta (08205) Sabadell
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendra estimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Certificat mèdic: Certificat mèdic Obligatori Ambdues
  Fotocòpia carnet de conduir: Fotocòpia carnet de conduir Obligatori Ambdues
  Dues fotografies mida carnet: Dues fotografies mida carnet Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat