v
22/04/2021 20:16:15
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellParticipaciˇ al guardˇ del Memorial └lex SeglersNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Participaciˇ al guardˇ del Memorial └lex Seglers.
Objecte Atorgar un reconeixement a la tasca feta en la promociˇ de valors que sustentin la convivŔncia a Catalunya, prenent com a base el respecte a la diversitat de cultures i de creences i per a la defensa dels drets humans i dels valors del mˇn contemporani.
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica, on es faci constar la identificaciˇ de qui subscriu la solĚlicitud i el carÓcter amb que ho fa (titular o representant), aixÝ com l'adreša electr˛nica i domicili a efectes de notificacions.
- Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona, si escau i segons model.
- Annex 1 SolĚlicitud de participaciˇ-Declaraciˇ responsable.
- Biografia o traject˛ria de la persona, grup, entitat o instituciˇ proposada.
- Informaciˇ completa sobre l'aportaciˇ concreta proposada com a mereixedora del Memorial.
- Argumentari de defensa.
Qui el pot demanar Qualsevol persona, entitat i/o instituciˇ que hagi destacat en alguna de les finalitats que s'estableixen a les bases reguladores del Memorial └lex Seglers.
Quan es pot realitzar Des de l'endemÓ de la publicaciˇ de la convocat˛ria al DOGC i dins del perÝode establert de presentaciˇ.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Finalitats del guardˇ: Les finalitats perseguides pels participants que es presentin a l'atorgament del reconeixement s'hauran d'ajustar a les lÝnies de treball segŘents:
  - De convivŔncia i cohesiˇ social, aixÝ com a favor dels valors fonamentals segŘents: equitat, esforš, respecte, amor, optimisme, confianša, austeritat, llibertat, respon-sabilitat i hospitalitat.
  - De foment del diÓleg entre diferents opcions de posicions religioses i de pensament.
  - De defensa dels drets humans, en especial dels drets de les persones mÚs vulnerables.
  - De la´citat com a respecte a la diversitat d'opcions religioses i de pensament i als seus valors.
  - De formulaciˇ d'un horitzˇ civil com˙, fonamentat en els principis democrÓtics compartits.
  - De compromÝs social vers la millora de la nostra societat des d'una perspectiva Ŕtica.

  Periodicitat del la convocat˛ria:
  El Memorial └lex Seglers es concedeix anualment.

  Criteris de valoraciˇ:
  - La plasmaciˇ del valors fonamentals de la convivŔncia.
  - L'especial atenciˇ de les accions adrešades joves, dones i a la diversitat.
  - L'impacte social i incidŔncia transformadora en el mˇn local.
  - L'oportunitat de les aportacions i la innovaciˇ.
  - El valor testimonial.

  Guardons i lliurament:
  El jurat podrÓ proposar, si escau, l'atorgament dos guardons consistents en una obra d'art original cadascuna d'elles, creades per un artista de reconegut prestigi :
  - Un per a persones individuals i
  - Un altre per a entitats o institucions.

  El lliurament dels guardons es durÓ a terme en un acte p˙blic presidit per la persona referent del Consistori el 30 de setembre, coincidint amb la data del natalici del Sr. └lex Seglers, excepte si coincideix en dia festiu i subjecte a les necessitats de disponibilitat del Jurat.
  Servei responsable Programa de Drets Civils, Acollida i Mem˛ria Hist˛rica.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  La resoluciˇ es notificarÓ en el tauler d'edictes de la seu electr˛nica de la Corporaciˇ i es podrÓ consultar a travÚs de la web municipal:
  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/TaulerEdictesMunicipal_cat.asp?M=11.

  AixÝ mateix, es remetrÓ a la Base de Datos Nacionales de Subvenciones (BDNS) per a la seva publicaciˇ.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Annex 1 SolĚlicitud de participaciˇ-Declaraciˇ responsable.: Annex 1 SolĚlicitud de participaciˇ-Declaraciˇ responsable. Obligatori Ambdues
  Argumentari de defensa: Argumentari de defensa Obligatori Ambdues
  Informaciˇ completa sobre la proposta: Informaciˇ completa sobre la proposta Obligatori Ambdues
  Biografia o traject˛ria de la persona o instituciˇ proposada.: Biografia o traject˛ria de la persona o instituciˇ proposada. Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat