v
23/04/2021 11:18:11
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta de numeració d'una fincaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Alta de numeració d'una finca.
Objecte Fer l'assignació de numeració a cadascun dels accessos de noves edificacions o a nous accessos que s'hagin habilitat en una finca.
Documentació necessària - Sol·licitud o còpia del tràmit de derivació. És imprescindible indicar el lloc d'on es demana la certificació, és a dir, l'adreça o la referència cadastral o referència municipal, etc.
- Presentar DNI del sol·licitant.
- Plànol planta baixa de la construcció indicant tots els accessos de la finca o, en el cas de nous accessos a edificacions existents, caldria aportar una fotografia de la façana indicant la porta d'accés per la qual es presenta la sol·licitud.
- Emplaçament de l'obra.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant, qualsevol entitat jurídica.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud sempre que la documentació aportada s'adeqüí als requisits establerts.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que és un acte de tràmit no qualificat, no podeu interposar cap recurs, sens perjudici que pugueu al·legar la vostra oposició per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb el que disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Servei responsable Informació de Base. Cartografia i Topografia.
  Edifici Narcís Giralt.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Plànol planta baixa de la construcció: Plànol planta baixa de la construcció Obligatori Ambdues
  Fotografia de la façana: Fotografia de la façana Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat