v
17/04/2021 01:21:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellConcessió d'una parada als mercats municipalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Concessió d'una parada als mercats municipals
Objecte Les parades, locals i altres espais dels mercats municipals s'adjudiquen mitjançant concurs públic en què s'atorguen concessions per a un determinat període de temps. Durant aquest període, cal presentar la documentació requerida en el Plec de Condicions, sol·licitant l'espai pel qual es vulgui licitar.
Documentació necessària Proposició per participar, amb la documentació requerida, en el Plec de Condicions del concurs públic.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar El període que indiqui el concurs públic
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta El que s'estableixi en el Plec de Condicions del concurs públic.
  Preu Tràmit gratuït
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Regidoria de Comerç, Consum i Turisme (Secció de Mercats)
  Adreça: carrer de les Tres Creus, 202 - 08203 Sabadell
  Telèfon: 93 745 31 83
  Correu electrònic: comerciconsum@ajsabadell.cat
  Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
  Termini de resolució El que s'estableixi en el Plec de Condicions del concurs públic
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat