v
17/04/2021 01:56:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLLicŔncia per realitzar ocupacions especials amb vehicles (tall de carrer)Nivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per fer ocupacions especials amb vehicles (talls de carrer).
Objecte LlicŔncia per l'ocupaciˇ temporal no habitual d'aturada i/o d'estacionament de vehicles per desenvolupar una activitat (treballs de construcciˇ, mudances, cÓrregues i descÓrregues, muntatge i desmuntatge de grues, etc.), els quals representin ocupaciˇ parcial o total de la calšada i/o vorera.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Fitxa i manual d'especificacions tŔcniques i mides (en cas de plataforma o camiˇ grua i muntatge o desmuntatge grua).
- P˛lissa de responsabilitat civil i rebut vigent (en cas de plataforma o camiˇ grua i muntatge o desmuntatge grua).
- Certificat AESA si sobrepassa l'alšada permesa (en cas de plataforma o camiˇ grua i muntatge o desmuntatge grua).
- PlÓnol d'ubicaciˇ de la grua (en cas de muntatge o desmuntatge de grua).
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelaciˇ mÝnima de 10 dies hÓbils a la data de l'ocupaciˇ.
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta 5 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša Fiscal 4.5 secciˇ 6a.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) En cas de desestimaciˇ per part de l'interessat i segons l'ordenanša fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupaciˇ, la persona titular de l'autoritzaciˇ no podrÓ reclamar la devoluciˇ de les taxes. ┌nicament procedirÓ la devoluciˇ de les taxes quan no es realitzi l'ocupaciˇ per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenciˇ de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  P˛lissa de responsabilitat civil i rebut vigent: P˛lissa de responsabilitat civil i rebut vigent Obligatori Ambdues
  Certificat AESA: Certificat AESA Opcional Ambdues
  PlÓnol d'ubicaciˇ de la grua: PlÓnol d'ubicaciˇ de la grua Obligatori Ambdues
  Fitxa i manual d'especificacions tŔcniques i mides: Fitxa i manual d'especificacions tŔcniques i mides Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat