v
17/04/2021 09:36:50
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPetició de cessió de crèdit. Endós de factures i/o certificacions d'obres.Nivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Petició de cessió de crèdit. Endós de factures i/o certificacions d'obres.
Objecte Els creditors que tinguin dret a cobrar de l'Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedit el seu crèdit a favor de tercers.
Documentació necessària Petició de cessió de crèdit , utilitzant el model proposat o un equivalent que contingui totes les dades del model. Estarà subscrita i signada tant pel cessionari com pel cedent del crèdit, amb verificació (Bastanteig) de signatures i poders efectuats per l'assessoria jurídica municipal o notarial, de conformitat amb el que s'estableix en el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa número 35/2011, d'1 de març.
A la petició cal adjuntar la justificació de tributació en algun dels impostos estatals o autòmics (habitualment model 600 de l'Agència Tributària de Catalunya.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada creditora i/o proveïdora o el seu representant
Quan es pot realitzar Una vegada s'ha tingut coneixement que el crèdit a transmetre ha estat reconegut per l'Ajuntament de Sabadell, és a dir, a partir de que la factura estigui formalment aprovada.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Tres mesos des de l'entrada de la sol.licitud
  Preu Gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Si no esteu d'acord amb la resolució que us notifiqui l'ajuntament, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Trobareu a documents relacionats el model de petició per part del proveïdor. Necessitem disposar de la documentació original, o bé si es presenta en format telemàtic, cal que tota la documentació presentada inclogui codis de verificació. L'escrit de cessió o endós haurà d'incorporar una adreça de correu electrònic del cedent als efectes de comunicacions immediates que es puguin haver d'efectuar entre l'Ajuntament de Sabadell i el titular del crèdit.
  Servei responsable Intervenció General
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificació de tributació en algun dels impostos estatals o autòmics: Justificació de tributació en algun dels impostos estatals o autòmics Obligatori Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat