v
23/04/2021 10:44:55
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellExempcions i bonificacions de l'IAENivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Exempcions i bonificacions de l'IAE
Objecte Si un subjecte passiu de l'IAE considera que l'activitat que desenvolupa està emparada per qualsevol benefici fiscal de caràcter pregat, ho ha de sol·licitar en el moment de presentar la corresponent declaració d'alta o bé durant el període de pagament en voluntària, si ha de tenir efecte el mateix exercici fiscal.

Documentació necessària - NIF
- Documentació acreditativa

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titulars d'IAE o el seu representant
Quan es pot realitzar Es pot fer en el moment de l'alta d'IAE o bé durant el període de pagament en voluntària, si els efectes han de ser en el mateix exercici fiscal. Si la petició es presenta fora d'aquests terminis, el benefici fiscal tindrà efectes en l'exercici següent, sempre que es compleixen els requisits legals establerts.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Exempcions:

  - Per a l'inici d'activitat, els dos primers períodes impositius. Aquesta exempció serà d'aplicació sobre els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat a partir de l'1 de gener del 2003.
  - Les persones físiques.
  - Les societats amb un import net de negoci inferior al 1.000.000 d'¤.

  Impost sobre Societats corresponent al període impositiu de la declaració de l'any anterior.
  Les societats que superin el 1.000.000 d'¤ hauran de comunicar l'import net de la xifra de negoci.
  També s'hauran de comunicar les variacions de l'import de la xifra de negoci que signifiquin l'aplicació o no de l'exempció o la modificació del tram del coeficient de ponderació.

  Bonificacions:

  1- D'obligat compliment:

  - Cooperatives i societats agràries: 95%.
  - Per inici d'activitat professional: 50% a les activitats professionals, durant els 5 anys posteriors al 2n any d'exercici (els dos primers estan exemptes).

  2- Potestatives:

  - Per a empreses que iniciïn la seva activitat empresarial: 50% de bonificació durant 5 anys, a comptar del tercer any de l'exercici de l'activitat, en el cas d'empreses de nova creació, ja que els dos primers exercicis n'estan exemptes, i a comptar del primer any de l'exercici de l'activitat, en el supòsit d'iniciar una activitat diferent de la que exercia l'empresa amb anterioritat. La bonificació no és d'aplicació quan la societat hagi exercit la mateixa activitat anteriorment, amb el mateix nom o sota una altra denominació.
  Per poder gaudir de la bonificació el 3r, 4t i 5è anys, caldrà que l'empresa hagi obtingut un rendiment negatiu de la seva activitat durant l'any anterior.

  - Les empreses que augmentin en un 10% la plantilla amb contractes indefinits, en els centres de treball que estiguin ubicats a Sabadell, poden gaudir d'una bonificació del 40%.
  La bonificació podrà ser del 50%, en el cas de que un mínim del 50% de nous contractes indefinits correspongui a persones amb risc d'exclusió laboral (majors de 45 anys, menors de 30 anys, aturats de llarga durada, minusvàlids amb un grau igual o superior al 33%, etc.).

  Per a l'any en curs, cal comparar la plantilla de l'any passat amb la de l'any immediatament anterior a aquest.
  La quota bonificada no podrà superar els 3.000 ¤.

  A la instància caldrà adjuntar:

  Llista dels treballadors, per a cada exercici, indicant els nom i cognoms, NIF, núm. de la Seguretat Social, la data d'inici de la prestació dels serveis a l'empresa i l'adreça del centre de treball. A més, caldrà adjuntar una còpia dels contractes de treball i l'alta dels treballadors a la Seguretat Social.

  - Per a empreses que utilitzin i produeixin energies renovables, un 50% de bonificació els 5 anys següents en el que comenci la utilització o la producció de l'energia.

  - Un 20% de bonificació per a les empreses que estableixin un pla de transport per als seus treballadors.

  - Un 10% de bonificació per a les empreses que hagin obtingut un rendiment negatiu respecte a l'any anterior, derivat de les activitats desenvolupades a Sabadell.
  La bonificació podrà ser del 25% en el cas que el rendiment negatiu no comporti una reducció de la plantilla de treballadors dels centres de treball de Sabadell.
  La quota bonificada no podrà superar els 3.000 ¤. L'aplicació d'aquesta bonificació és incompatible amb la bonificació per inici d'activitat empresarial.

  En el cas que els subjecte passiu tingui dret a gaudir de més d'una bonificació, la segona o successives bonificacions s'aplicaran sobre la quota resultant un cop disminuïda la quota amb la primera o anterior bonificació.

  Servei responsable Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat