v
17/04/2021 10:06:44
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPermís d'armes d'aire comprimit i lúdic-esportivesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Permís d'armes d'aire comprimit i ludico-esportives
Objecte Sol·licitud de tramitació de la concessió, renovació i baixa de la targeta per a ús i tinença d'armes de 4a categoria:

- Targeta d'armes tipus A: Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Té un període de vigència de 5 anys.
- Targeta d'armes tipus B: Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Té una vigència permanent.

Documentació necessària - Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o de la targeta de residència, o bé original i còpia, per a ser compulsada pel registre de l'Ajuntament.
- Informe d'aptituds psicofísiques (original).
- Autorització del pare, mare o representant legal.
- Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma on consti de forma detallada la marca, model, calibre i número de sèrie, fent constar si és de la categoria 4.1 o 4.2. o bé original i còpia, per ser compulsada al registre de l'Ajuntament.
- Imprès de Targeta d'Armes (per triplicat el groc i per duplicat el blanc), que es pot adquirir als estancs o a les armeries.
- En el cas que la sol·licitud sigui per a una arma de "airsoft" o "paintball" i no tingui el número de sèrie d'acord amb la normativa vigent, la persona interessada, haurà de portar l'arma a una armeria autoritzada, a fi d'encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà un document justificatiu, que s'haurà d'adjuntar amb aquesta sololicitud, on constarà la marca, model, calibre, número de sèrie encunyat i si és de la categoria 4.1 o 4.2. (original).
- Certificat o fotocòpia compulsada del sistema d'acondicionament de l'arma.
- Fotocòpia compulsada de la targeta de l'arma que sol·licita renovar (renovació).
- Fotocòpia compulsada de la targeta de l'arma que sol·licita la baixa (baixa).
- Certificat de destrucció de l'arma (baixa).

Requisits:

- Que la persona interessada no estigui inculpada ni condemnada en cap procediment judicial, penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes.
- Que la persona interessada no estigui sancionada administrativament en matèria d'armes ni per incompliment de normes ni ordenances de convivència ciutadana.
- Que acrediti tenir els 14 anys complerts, en el cas de la targeta tipus A.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canal de tramitació presencial
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta 5 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons Ordenança Fiscal 3.2
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) - Una vegada concedida la llicència, cal recollir la targeta d'armes a les dependències de la Policia Municipal de 9 a 14 h.
  - Persones empadronades a Sabadell, majors de 16 anys o els seus representants
  - Les sol·licituds impliquen la presència física del interessat de qualsevol registre.
  - Menors de 14 a 16 anys, amb l'autorització del pare, de la mare, del/la tutor/a o de/de la representant legal (caldrà aportar DNI).
  - Temps de resposta: 3 mesos a comptar de la recollida de tota la documentació necessària per realitzar el tràmit.
  - S'avisa telefònicament per passar a recollir el permís per la prefectura de la Policia Municipal.
  - Una vegada concedida la llicència, cal recollir la targeta d'armes a les dependències de la Policia Municipal de 9 a 14 h.

  Servei responsable Seguretat i Civisme - Gestió Àrea Administrativa Policia Municipal.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Autorització del pare, mare o representant legal: Autorització del pare, mare o representant legal Obligatori Ambdues
  Certificat de destrucció de l'arma: Certificat de destrucció de l'arma Opcional Ambdues
  Certificat o fotocòpia compulsada del sistema d'acondicionament de l'arma: Certificat o fotocòpia compulsada del sistema d'acondicionament de l'arma Obligatori Ambdues
  Informe d'aptituds psicofísiques: Informe d'aptituds psicofísiques Obligatori Ambdues
  Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma: Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma Obligatori Ambdues
  Acreditació número de sèrie encunyat: Acreditació número de sèrie encunyat Opcional Ambdues
  Imprès Targeta d'Armes: Imprès Targeta d'Armes Obligatori Ambdues
  Fotocòpia compulsada de la targeta de l'arma: Fotocòpia compulsada de la targeta de l'arma Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat