v
22/04/2021 19:15:24
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTargeta xip d'accés a la zona de prioritat de vianants del centreNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Targeta xip d'accés a la zona de prioritat de vianants del centre.
Objecte Obtenir una targeta xip per accedir amb vehicle a la zona de prioritat per a vianants del centre (targeta per abaixar i apujar pilons d'accés a la zona de prioritat del centre).
Documentació necessària Instància genèrica fent constar:
- La matrícula del vehicle.
- Exposar el motiu de la petició.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada resident amb vehicle censat i/o titulars d'un gual a la zona de prioritat per a vianants o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 4.1. Article 5è.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Amb la col·locació d'aquests pilons es configura una àrea de prioritat per a vianants que implica la restricció parcial del trànsit rodat a la zona del centre històric de Sabadell.
  L'àrea quedarà delimitada per quatre pilons a: Gràcia, Sant Pau, Escola Industrial i Sant Jaume.
  ELS HORARIS
  Els pilons restaran oberts:
  De dilluns a divendres, de 6 a 11 h i de 16 a 17.30 h, i els dissabtes, de 16 a 11 h.
  Les persones residents amb vehicle censat a la zona de prioritat per a vianants i les que tinguin gual rebran a casa una targeta que els permetrà accedir-hi.
  És molt important tenir en compte que el lliurament de la targeta als residents amb vehicle censat els permetrà, únicament i exclusivament, fer la càrrega i descàrrega domiciliària fora de l'horari establert (horari establert dilluns a divendres, de 6 a 11 h i de 16 a 11 h, i el dissabte, de 6 a 11 h, o accedir als guals de la zona.
  Així mateix, està prohibit estacionar a la zona de prioritat per a vianants i és sancionable aturar-s'hi més temps de l'establert.
  1) CRITERIS PEL DRET A TARGETA
  - Residents o propietaris: cada llar amb adreça a la zona de prioritat per a vianants delimitada pels pilons mòbils té dret a 1 targeta d'accés que, en aquest cas, anirà identificada amb l'adreça del domicili familiar.
  (Aplicació cadastre i padró).
  - Vehicles: tots els vehicles censats a la zona esmentada tenen dret a targeta. Si el propietari del vehicle censat a la zona ja té una targeta per residència, es comptabilitzarà aquesta com a vàlida per al vehicle i, en aquest cas, s'identificarà amb la matrícula del vehicle. Si té més vehicles censats a la zona, se n'hi donaran per a cada un. En aquest cas, la targeta també portarà el distintiu de matrícula del cotxe.
  (Programa vehicles).
  - Guals: es facilitarà una targeta per a gual, si no és que el propietari ja en tingui una com a resident o per vehicle censat, casos en què es considerarà vàlida i suficient per al gual. El propietari del gual tindrà dret a tenir, en total, tantes targetes com places de gual tingui (incloses les de resident i vehicle censat). A partir de la segona targeta per a gual, caldrà que es justifiqui amb matrícula de vehicle.
  CRITERIS PER AL DRET A TARGETA PER A GUALS COMUNITARIS I COMERCIANTS
  (programa aplicació guals)
  En el cas dels guals, a la zona hi ha una sèrie de guals comunitaris que ja tenen cobertes les necessitats pel que fa a les places. Qualsevol nova demanda no escau, excepte que es produeixi per causa de pèrdua o deteriorament de la targeta, cas en el qual s'ha d'abonar l'import de la targeta de reposició i anul·lar en el programa la perduda o deteriorada. Aquests guals col·lectius són els següents:

  · C. de Sant Quirze, 18: és el gual d'UNNIM Caixa Sabadell. Els seus responsables van fer arribar, mitjançant informe, el total de targetes necessàries, 175 en total, atesa la diversitat i horari que fan al llarg de la setmana.
  · C. de Sant Quirze, 27: gual en règim de comunitat de propietaris. En aquest gual estacionen majoritàriament els residents de l'immoble i també altres usuaris.
  · C. de Sant Quirze, 36: gual del Gremi de Fabricants. Tenen un total de 18 targetes
  · C. de l'Advocat Cirera: gual de rotació amb 64 places i un total de 80 de rotació (92 targetes).
  · C. de Joan Maragall, 9: gual en règim de comunitat de propietaris. Segons dades de l'Ajuntament, hi consten 5 places i hi ha una rotació de 9 vehicles.
  Comerciants: en principi no se'ls facilita cap targeta perquè s'han d'ajustar i respectar l'horari de CiD, però si la demanen (sempre via instància) per fer-ne ús amb el cotxe particular fora d'aquest horari en casos que ho justifiquin degudament, se'ls donarà quan: l'activitat estigui en uns baixos i sigui per a comerç i restauració (no en pisos ni per a professionals lliberals). En qualsevol cas, se'ls en donarà només una.
  Altres casuístiques (les sol·licituds seran sempre amb instància):
  Servei responsable Mobilitat, Trànsit i Transport.
  C. de Pau Claris, 100, 2a planta, (08205)Sabadell
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol.licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol.licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat