v
17/04/2021 00:33:04
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellExempcions i bonificacions de la Taxa de ResidusNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Exempcions i bonificacions de la Taxa de Residus.
Objecte L'Ordenanša Fiscal reguladora de la Taxa per la prestaciˇ dels serveis relatius a la prevenciˇ i a la gestiˇ dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix diverses exempcions i bonificacions de les quals es poden beneficiar els subjectes passius.

Alguns dels beneficis fiscals els reconeix d'ofici la mateixa administraciˇ. Altres tenen carÓcter pregat i es concedeixen en el cas de que es compleixin els requisits, a instÓncia de part.

El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix subjecte passiu no pot superar el 90% de la quota tributÓria.


Documentaciˇ necessÓria - SolĚlicitud especÝfica en alguns casos, generalment per a empreses, que es pot trobar a les oficines d'Atenciˇ Ciutadana.
- NIF
- Documents acreditatius segons la situaciˇ

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titulars de la taxa o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refˇs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marš. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) PerquŔ el benefici fiscal sigui efectiu el mateix exercici, cal que la solĚlicitud es presenti, com a molt tard, l'˙ltim dia de pagament en perÝode voluntari.
  Servei responsable Gestiˇ TributÓria: IAE, Vehicles, Guals, Residus.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 6 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari especÝfic de solĚlicitud: Formulari especÝfic de solĚlicitud Obligatori Ambdues
  Document Nacional d'Identitat: Document Nacional d'Identitat Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat