v
20/04/2021 02:49:57
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillososNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
Objecte A Catalunya es va aprovar una llei que regula la tinença, cria i ensinistrament de gossos amb potencial de perillositat (afecta a 11 races i els creuaments que es donin entre elles), a més estableix sancions en cas de incompliment.
Tots els propietaris d'aquests animals han de tenir una llicència que es tramita en els ajuntaments.
Documentació necessària - Formulari específic degudament emplenat i signat (veure documents relacionats)
- Fotocòpia del document d'identitat
- Declaració de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per a comissió d'infraccions greus o molt greus previstes per la llei 50/1999 i la Llei 10/1999. (veure documents relacionats)
- Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica amb vigència d'1 any

En el cas dels propietaris de gossos considerants potencialment perillosos censats al municipi de Sabadell, també s'ha d'aportar:
- Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del gos o gossos (cobertura mínima 150.253¤) i fotocòpia del rebut anual acreditatiu del pagament d'aquesta pòlissa. Ha de constar el número de xip de l'animal assegurat
- Certificat de penals. No cal que lliureu el certificat de penals, ja que la signatura i presentació de la sol·licitud comporta que autoritzeu a l'Ajuntament de Sabadell perquè consulti a altres administracions o entitats públiques amb la finalitat de resoldre la vostra sol·licitud. Si no voleu donar aquesta autorització, marcareu la casella de denegació de la sol·licitud i haureu de presentar la documentació esmentada quan la lliureu.
Qui el pot demanar Persones majors de 18 anys, empadronades a Sabadell, propietàries o conductores de gossos considerats potencialment perillosos, o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol.licitud
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.19. Taxes per als serveis relacionats amb els animals de companyia.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Les races considerades potencialment perilloses es poden trobar a l' article 58 de l' Ordenança Municipal Reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals de Sabadell.
  Es consideraran gossos potencialment perillosos aquells que segons l'Article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i per l'Article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març presentin una o més característiques següents:

  a) Gossos que pertanyin a una de les races següents o a llurs encreuaments:

  - Pit bull terrier (Catalunya i Estat)
  - Staffordshire bull terrier (Catalunya i Estat)
  - American staffordshire terrier (Catalunya i Estat)
  - Rottweiler (Catalunya i Estat)
  - Dogo argentí (Catalunya i Estat)
  - Dogo de Bordeus (Catalunya)
  - Fila brasiler (Catalunya i Estat)
  - Tosa inu (Estat)
  - Tosa japonès (Catalunya)
  - Akita inu (Estat)
  - Bullmastiff (Catalunya)
  - Dòberman (Catalunya)
  - Mastí napolità (Catalunya)
  - De presa canari (Catalunya)
  - American Bully (creuament)

  b) Gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a d'altres animals, independentment de la seva raça, creuament o grandària. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda per l'autoritat competent atenent a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una veterinari/veterinària habilitat/ada per aquesta tasca.

  c) Gossos que hagin estat ensinistrats per a la defensa i l'atac.

  d) No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de la Policia de la Comunitat Autònoma, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial, gossos pigall o gossos d'assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o, en el seu cas estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase d'instrucció per adquirir aquesta condició.

  El pagament de la taxa es podrà fer efectiu de la següent manera:
  - A l'Agència Tributària de Sabadell
  - A qualsevol entitat bancària amb oficina a Sabadell
  - Als caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
  - Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
  - Despatx Lluch, a través del caixer automàtic

  Preus 2021:
  Ordenança fiscal 3.19. Taxes per als serveis relacionats amb els animals de companyia.
  Epígraf 2. Concessió i/o renovació de llicència per a la tinença /conducció de gossos potencialment perillosos: 52,81¤.
  Servei responsable Programa de Benestar Animal
  benestaranimal@ajsabadell.cat
  Telèfon: 93 745 19 53
  Horari d'atenció telefònica: de 9h a 14h
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Pòlissa d'assegurança de RC: Pòlissa d'assegurança de RC Opcional Presencial
  Declaració de no haver estat sancionat per infraccions greus: Declaració de no haver estat sancionat per infraccions greus Obligatori Presencial
  Rebut anual acreditatiu del pagament: Rebut anual acreditatiu del pagament Opcional Presencial
  Certificat de penals: Certificat de penals Opcional Presencial
  Certificat de capacitat física i aptitud psicològica: Certificat de capacitat física i aptitud psicològica Obligatori Presencial

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat