v
22/04/2021 20:02:40
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellExempció de l'Impost sobre Vehicles per discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Exempció de l'Impost sobre Vehicles per discapacitat
Objecte Es sol·licita estar exempt de l'Impost d'un vehicle matriculat a nom d'una persona discapacitada amb un grau igual o superior al 33%, per al seu ús exclusiu.
Documentació necessària - Permís de circulació
- Fitxa tècnica
- Declaració d'exclusivitat en l'ús del vehicle
- Pòlissa completa de l'assegurança amb les condicions particulars i especials. A la pòlissa hi ha de constar el conductor o conductors habituals o ocasionals del vehicle
- "Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat" emesa pel departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (també s'accepta la targeta acreditativa), d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement i qualificació del grau de discapacitat.
- Autoliquidació de l'impost sobre Vehicles en el cas de la matriculació de vehicles nous i compte bancari on fer la devolució (només es farà la devolució si no supera el mes de termini des de l'expedició), si escau (cal emplenar el model de sol·licitud de transferència bancària o bé aportar certificat de titularitat bancària en el cas de banca electrònica que figura al tràmit 'Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell")

En el cas de la matriculació de vehicles nous, si en fer l'autoliquidació de l'impost s'hi fa constar la sol·licitud de l'exempció, es liquida amb quota 0. Si tramita l'autoliquidació sense el benefici fiscal, té dret a demanar la devolució de la quota ingressada sempre i quan no hagi passat més d'un mes des de la data de pagament. La sol·licitud de devolució la pot fer des de el SAC sempre que aporti l'autoliquidació pagada i la resta de documentació pertinent.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que sigui titular del vehicle amb disminució igual o superior al 33% o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) - Per sol·licitar l'exempció no cal esperar a disposar de la resolució amb el grau de discapacitat. Un cop presentada formalment la sol·licitud davant el Departament de Benestar i Família, se'n pot aportar davant l'Ajuntament una còpia, juntament amb la resta de documentació, indicant en el tràmit de que l'interessat presentarà la resolució quan estigui a la seva disposició. D'aquesta manera s'evita que el subjecte passius no pugui gaudir del benefici un o diversos exercicis fiscals.

  - Si a la declaració d'ús exclusiu es declara que el vehicle és "conduit per mi mateix", no pot haver-hi un segon conductor a la pòlissa de l'assegurança (a més del discapacitat), apartat G de la ordenança.

  - Si la modificació de la pòlissa deixant la persona discapacitada com a única conductora es fa amb posterioritat a l'1 de gener, l'aplicació de l'exempció tindrà efectes en l'exercici fiscal següent.

  - Quan el vehicle estigui a nom del discapacitat (pot ser un menor) però el conductor sigui un tercer, cal que el conductor declarat a la pòlissa de l'assegurança formi part de la mateixa unitat familiar (han d'estar empadronats junts).

  - No cal que el discapacitat superi els barems de mobilitat/assistència de tercera persona.

  - No es pot gaudir de l'exempció per més d'un vehicle simultàniament.

  - El vehicle s'ha de destinar al transport de persones i no al transport de mercaderies (es comprova a la pòlissa de l'assegurança i a la fitxa tècnica del vehicle).

  - Amb una pensió d'invalidesa no n'hi ha prou per acreditar el 33% de discapacitat. Cal que la Generalitat, per mitjà de les oficines d'Acció Social, certifiqui aquest percentatge d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement i qualificació del grau de discapacitat (sentències del Tribunal Suprem i consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda que avalen aquest extrem). Si el certificat de la Generalitat diu en el primer paràgraf que no supera el 33%, no és vàlid.

  - Si el discapacitat es canvia de vehicle, s'ha de tornar a presentar la sol·licitud (amb tota la documentació requerida).

  - El cotxe sempre l'ha de conduir el discapacitat o una altra persona per al seu transport (en aquest cas, ha de ser el conductor declarat a la pòlissa de l'assegurança). Cap altra persona pot fer servir el vehicle per a ús particular.

  - Si es demana abans d'acabar el període voluntari, l'exempció és per a l'any en curs sempre i quan es compleixin els requisits a data 1 de gener; si es demana passat aquest període, l'exempció serà per a l'any següent. És molt important especificar per a quin any es demana l'exempció.

  Servei responsable Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Permís de circulació.: Permís de circulació. Obligatori Ambdues
  Fitxa tècnica vehicle: Fitxa tècnica vehicle Obligatori Ambdues
  Declaració d'exclusivitat en l'ús del vehicle.: Declaració d'exclusivitat en l'ús del vehicle. Obligatori Ambdues
  Pòlissa completa de l'assegurança amb les condicions particulars i especials.: Pòlissa completa de l'assegurança amb les condicions particulars i especials. Obligatori Ambdues
  Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat: Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat. Obligatori Ambdues
  Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles: Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles, per vehicles nous. Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat