v
20/04/2021 03:03:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellBonificació per a vehicles de més de 25 anys d'antiguitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Bonificació per a vehicles de més de 25 anys d'antiguitat
Objecte Es sol·licita una bonificació (25%, 50% i 75%) per als vehicles d'igual o més de 25 anys d'antiguitat.La bonificació pot ser del 100% per als vehicles amb una antiguitat igual o superior als 30 anys i que tinguin la consideració de clàssics.

Per a la bonificació del 100%: tot i que fins a l'exercici 2018 s'exigia una antiguitat de 25 anys, a partir de l'exercici 2019 amb el Reial Decret 920/2017, de 23 d'octubre, que modifica el Reglament de Vehicles Històrics, per tenir aquesta consideració de clàssics cal que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys.

No cal sol·licitar cada any la bonificació. Un cop s'ha concedit per primera vegada, l'Ajuntament l'aplica d'ofici per als anys successius.

Es pot sol·licitar la bonificació del 100% dels vehicles amb matrícula històrica H-000-B, segons article 2n.d).c. de la Ordenança.
Documentació necessària - Sol·licitud o còpia signada del tràmit de derivació (feta pel titular o representant autoritzat)
- Permís de circulació
- Fitxa tècnica del vehicle
- Per a la bonificació del 100%, certificat emès per una entitat inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, acreditant que el vehicle té la consideració de clàssic i pòlissa completa de l'assegurança per a vehicles clàssics i declaració responsable, en el model que facilitarà l'Ajuntament, en la qual l'interessat manifesti que el vehicle disposa d'una assegurança específica per a vehicles clàssics o històrics.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que tingui vehicles de més de 25 anys d'antiguitat o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) S'aplicarà la bonificació als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la fabricació i d'acord amb el detall següent:

  Anys d'antiguitat -- Bonificació:
  Igual o superior als 25 anys -- 25%
  Igual o superior als 35 anys -- 50%
  Igual o superior als 45 anys -- 75%
  Igual o superior als 30 anys i consideració de vehicle clàssic -- 100%

  Per a la bonificació del 100%, el titular ha de tenir un altre vehicle de la mateixa classificació que tributi a Sabadell i que no estigui gaudint de la bonificació del 100% per ser vehicle clàssic.

  La bonificació s'aplicarà a un màxim de 5 vehicles, excepte quan el titular justifiqui documentalment que la finalitat de la tinença dels vehicles obeeix a un interès o utilitat general, cultural, social o històric i que la mateixa no té ànim lucratiu.

  Si es sol·licita en període voluntari queda bonificat per a l'any en curs.
  Servei responsable Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat