v
23/04/2021 10:49:59
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellConcessió del premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia Internacional de les DonesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Concessió del premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones.
Objecte Seleccionar la imatge que identificarà tots els actes commemoratius del programa del Dia Internacional de les Dones i concedir un primer i un segon premi als millors cartells participants.
Documentació necessària - Instància genèrica, on es faci constar la identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb que ho fa (titular o representant), així com l'adreça electrònica i domicili a efectes de notificacions.
- En cas que no faci la sol·licitud la persona interessa, s'ha de presentar "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona", segons model.
- Els cartells anunciadors que s'hauran de presentar d'acord amb els requisits definits.
- Sobre 1. Documentació.
Aquest sobre s'ha de presentar tancat i s'identificarà a l'exterior amb la inscripció següent: SOBRE 1. Documentació "LEMA DEL TREBALL I PSEUDÒNIM".
El sobre ha d'incloure un Document on constin les dades següents: nom i cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica, telèfon de contacte, lema i pseudònim.
- Sobre 2. Cartell en format digital.
Aquest sobre s'ha de presentar tancat i s'identificarà a l'exterior amb la inscripció següent: SOBRE 2. Cartell en format digital "LEMA DEL TREBALL I PSEUDÒNIM". El sobre ha d'incloure:
Memòria USB que contingui el cartell en format digital a tamany real (a 300 dpi) i les imatges s'utilitzin per al cartell (si és el cas).
Declaració responsable que demostri l'autoria i/o els drets d'ús de les imatges.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada major d'edat o el seu representant.
Quan es pot realitzar Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i dins del període establert de presentació de propostes.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 30 dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Presentació de l'obra:
  - Els cartells s'han de presentar a mida real i muntats sobre cartró ploma per facilitar el trasllat i exposició.
  - No han d'estar signats.
  - Al dors del cartell ha de constar el lema i el pseudònim.
  Requisits:
  Cada persona que hi participi podrà presentar un màxim de dos cartells.
  a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites
  b) La tècnica o l'estil són lliures.
  c) Els cartells han de figurar en sentit vertical (DIN A3) i han de ser concebuts per ser impresos a un màxim de 2 tintes.
  d) Les mides del cartell han de ser DIN-A3 (29,7x42 cm).
  e) Les propostes es presentaran a escala 1, emplafonades amb cartró ploma de 0,5cm, seguint les indicacions de les mesures anteriors.
  f) El cartell ha d'incloure:
  - La imatge gràfica en commemoració del Dia internacional de les Dones i que giri entorn a la temàtica de la present convocatòria.
  - Llegenda ?Dia internacional de les Dones?
  - 8 de març de l'any corresponent a la convocatòria.
  - El logotip de l'Ajuntament de Sabadell
  - Cal deixar un espai per posar-hi la informació de l'acte central.
  g) Cada participant podrà presentar un màxim de dos cartells.
  h) La imatge seleccionada s'utilitzarà també per fer difusió de la programació de tots els actes commemoratius. Cal, doncs, que permeti una bona adaptació a diferents formats.
  i) L'autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.

  Signatura del cartell:

  Els/les autors/es podran signar les obres un cop es conegui el veredicte del jurat.

  Premis:
  Els participants no podran obtenir més d'un premi i són els següents:

  1r. premi: 800 euros
  2n. premi: 300 euros

  La campanya de comunicació i difusió dels actes del Dia Internacional de les Dones es confeccionarà amb el cartell guanyador del primer premi.
  Els dos treballs, tant del primer premi com del segon premi, es podran utilitzar en actes de difusió i comunicació del Servei de Feminismes i Diversitat.
  Tots els cartells participants s'exposaran al Casal Pere Quart (sala d'exposicions-planta baixa).

  Observacions:
  - Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sabadell.
  - Els participants guanyadors cedeixen gratuïtament tots els drets d'explotació, amb caràcter exclusiu, de l'obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/a les autors/es i sense perjudici dels drets morals que corresponen als autors/es.

  Més informació a:
  - Seu electrònica (veure enllaços)
  - Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) c. Vidal, 146, telèfon: 937246168
  Servei responsable Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data límit de presentació de les sol·licituds a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat