v
20/04/2021 03:23:26
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ de parada de venda de palmes i palmonsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Autoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ de parada de venda de palmes i palmons.
Objecte Autoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ d'estructures desmuntables no permanents a la via p˙blica destinades a la venda de palmes i palmons i rams de llorer amb motiu de la celebraciˇ de Diumenge de Rams. La seva aprovaciˇ va lligada a la publicaciˇ d'una concurrŔncia, per tant, generalment s'aproven unes bases reguladores i s'obre convocat˛ria p˙blica per tal que els interessats puguin presentar les seves propostes.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Fotoc˛pia DNI/CIF.
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona major d'edat que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores o el seu representant.
Quan es pot realitzar En el perÝode que indiquin les bases reguladores.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta El perÝode establert a les bases reguladores.
  Preu Segons Ordenanša Fiscal 4.5 secciˇ 9a.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) La presentaciˇ de la solĚlicitud d'autoritzaciˇ implica que la persona solĚlicitant, en cas de resultar autoritzada, s'obliga al compliment de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'Ordenanša municipal d'ocupaciˇ de les vies i espais p˙blics de Sabadell i a les especÝfiques segŘents:

  - PrŔvia a la retirada de la llicŔncia caldrÓ abonar l'import de la taxa corresponent.
  - L'autoritzaciˇ Ús personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
  - La persona titular respectarÓ l'objecte de l'autoritzaciˇ, de forma que podrÓ vendre ˙nicament els productes autoritzats.
  - SerÓ a cÓrrec del titular de la llicŔncia la gestiˇ relativa a l'autoritzaciˇ de les companyies de subministraments, si Ús necessari.
  - La persona titular de la llicŔncia serÓ responsable de mantenir l'espai afectat, les instalĚlacions i la seva zona d'influŔncia en condicions de neteja, salubritat, seguretat i estŔtica.
  - Un cop extingida la llicŔncia, la persona titular tÚ l'obligaciˇ de cessar en l'ocupaciˇ, procedir a la retirada de les instalĚlacions i a la neteja de l'espai afectat.
  - Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
  - L'ocupaciˇ del domini p˙blic es farÓ de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm, com a mÝnim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluŔncia l'espai lliure serÓ d'1,50 m.
  - La ubicaciˇ de la parada en cap cas envairÓ els passos de vianants ni impedirÓ l'accÚs al mobiliari urbÓ o als serveis p˙blics.
  - La persona titular Ús responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
  - Per tal de procurar l'homogene´tat de les diferents parades, les estructures desmuntables hauran de disposar d'un tendal de color blanc.
  - Les parades seran estructures fÓcilment desmuntables amb una amplad mÓxima de 2 m.

  En cas de desestimaciˇ per part de l'interessat i segons l'ordenanša fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupaciˇ, la persona titular de l'autoritzaciˇ no podrÓ reclamar la devoluciˇ de les taxes. ┌nicament procedirÓ la devoluciˇ de les taxes quan no es realitzi l'ocupaciˇ per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenciˇ: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat