v
23/04/2021 10:34:07
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal.
Objecte Poder inscriure en el Registre de la Propietat la constitució o la modificació d'un règim de propietat horitzontal que, directa o indirectament, comporti un increment en el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
Documentació necessària - Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments, entitats o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicable. En cas d'habitatges, el compliment del requisits mínims d'habitabilitat.
- Carta de pagament de la taxa segons OF 3.2.
- Nota simple informativa o certificat de domini emès pel Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació emès en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
- Plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments, entitats o elements resultants, susceptibles d'aprofitament privatiu independent i de llur superfície i ús urbanístic.
- Plànol emplaçament a escala no inferior a 1:500.
- Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal per la qual s'incrementa el nombre d'habitatges o entitats.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.2. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de l'Ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és d'1 mes des de la data d'entrada en registre. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin l' esmentada Llei, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - La llicència no autoritza l'execució de cap obra.
  - La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa, segons l'Ordenança Fiscal Municipal 3.2.
  - Una vegada obtinguda l'autorització cal presentar la declaració cadastral en un termini de 2 mesos comptats des de l'endemà al fet, acte o negoci objecte de la declaració. Els models de declaració i la documentació necessària es poden trobar a: www.catastro.meh.es/esp/modelos_declaraciones.asp. Adreceu-vos al telèfon 93 745 33 57 Secció de Cadastre de l'Ajuntament de Sabadell per qualsevol consulta.
  Servei responsable Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Nota simple informativa o certificat del Registre de la propietat: Nota simple informativa o certificat del Registre de la propietat Obligatori Ambdues
  Carta de pagament de la taxa segons OF 3.2 : Carta de pagament de la taxa segons OF 3.2 Obligatori Ambdues
  Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal: Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal Obligatori Ambdues
  Memòria justificativa de l'adequació: Memòria justificativa de l'adequació Obligatori Ambdues
  Plànol emplaçament: Plànol emplaçament Obligatori Ambdues
  Plànols: Plànols Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat