v
20/04/2021 02:59:22
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellBonificació en l'IVTM per als vehicles amb biocombustible, elèctrics i bimodalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Bonificació en l'IVTM per als vehicles amb biocombustible, elèctrics i bimodals
Objecte A. Un 75% de bonificació a favor dels vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids endollables, vehicles de propulsió híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries, amb emissions inferiors a 120g de CO2/km.

B. Un 70% de bonificació per:
    - Vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli (autogas) GLP, amb unes emissions inferiors a 150g de CO2/km
    - Vehicles de propulsió híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries, amb emissions entre 120 i 149 gr de CO2/km.

En els dos apartats anteriors, la bonificació serà a partir de l'any de la matriculació, o si escau, adaptació, i per a un total de 8 exercicis fiscals.

C. Una bonificació per a vehicles tipus turisme de combustió benzina (no dièsel) amb emissions de CO2 inferiors a 95 gr/km amb els percentatges següents: un 25% el 1r any, un 20% el 2n any, un 15% el 3r any i un 10% el 4t any.
Documentació necessària - Fitxa amb les característiques tècniques del vehicle
- Permís de circulació
- Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles en el cas de la matriculació de vehicles nous
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Fitxa característiques tècniques del vehicle: Fitxa amb les característiques tècniques del vehicle Obligatori Ambdues
  Permís de circulació: Permís de circulació Obligatori Ambdues
  Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles: Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles en el cas de la matriculació de vehicles nous. Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat