v
20/04/2021 03:08:00
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per a la instalĚlaciˇ de publicitat estÓticaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per a la instalĚlaciˇ de publicitat estÓtica.
Objecte LlicŔncia per a la colĚlocaciˇ de publicitat estÓtica, t˛tems i banderoles, amb ˙s de l'espai p˙blic.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Fotoc˛pia DNI/CIF.
- Original o c˛pia del material a publicitar.
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelaciˇ mÝnima de 15 dies hÓbils a la data de l'ocupaciˇ.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 15 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Condicions per a la instalĚlaciˇ de banderoles:
  a) L'altura mÝnima mesurada des de la part mÚs baixa de la banderola haurÓ de ser de 5 m. Quan travessi la calšada i de 3 m. En voreres, passeigs i altres zones d'˙s exclusiu de vianants.
  b) S'hauran de colĚlocar de manera que quedi garantida la seva solidesa i no s'ocultin elements de senyalitzaciˇ del trÓnsit, arquitect˛nics o d'interŔs significatius de la via p˙blica.
  c) Portaran en el seu revers la imatge institucional de l'Ajuntament o la campanya que l'Ajuntament determini.
  d) Les banderoles hauran de ser retirades pels interessats el dia hÓbil segŘent al que caduqui la llicŔncia municipal. Si no ho fan seran retirades, d'ofici, pels serveis municipals, i s'imputaran als responsables els costos corresponents, sense perjudici de la imposiciˇ de la sanciˇ corresponent.

  Condicions per a la instalĚlaciˇ de t˛tems:
  a) Es colĚlocaran de manera que no pertorbin la lliure circulaciˇ de vianants i vehicles ni puguin ocasionar danys a persones i altres elements de la via p˙blica.
  b) Portaran en una de les cares la imatge institucional de l'Ajuntament de Sabadell o la campanya que l'Ajuntament determini.
  Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenciˇ: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Original o c˛pia del material a publicitar: Original o c˛pia del material a publicitar Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat