v
17/04/2021 11:21:46
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la instal·lació d'expositors de mercaderiesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la instal·lació d'expositors de mercaderies.
Objecte Llicència per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a l'exposició de fruita i verdura.
Documentació necessària - Instància genèrica degudament emplenada i signada.
- Fotocòpia DNI/CIF.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data de l'ocupació.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 9a.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Condicions:
  1. La instal·lació de taulells, tancs, taquilles, expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porció de l'espai públic només s'autoritzarà quan siguin replegables, l'ocupació sigui transitòria i no afecti al pas de vianants garantint el correcte compliment de la normativa d'accessibilitat.
  2. Únicament s'autoritzarà la disposició de mercaderies fora dels establiments comercials de fruites i verdures en els casos que, segons inspecció, es permeti un pas de vianants adequat en funció del tipus de via, alfuència de vianants i altres criteris relacionats amb l'ús general de la via pública i l'interès general.
  3. En aquest cas, les fruites i verdures han d'estar protegides contra qualsevol focus de contaminació i de la presència d'insectes i altres animals. S'han de col·locar de forma que quedi preservat i garantit el seu perfecte estat per al consum, utilitzant caixes de materials que resultin adequats des del punt de vista higiènic sanitari d'aquells aliments que per la seva naturalesa no sigui necessari pelar-los per al consum.
  4. L'expositor ha d'estar arrambat a la façana de l'establiment amb una longitud màxima d'1 m. de fondària i disposat de manera que no sobresurti cap element al voltant de la superfície i els suportss en projecció des de les canonades fins a terra.

  En cas de desestimació per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupació de Via Pública.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat