v
17/04/2021 10:12:59
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per realitzar successius talls de carrer (concert)Nivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per dur a terme successius talls de carrer (concert).
Objecte LlicŔncia per a l'ocupaciˇ temporal no habitual d'aturada i/o d'estacionament de vehicles per desenvolupar una activitat (treballs de construcciˇ, mudances, cÓrregues i descÓrregues), els quals representin ocupaciˇ parcial o total de la calšada i/o vorera, de forma successiva amb un mÝnim de 12 ocupacions anuals.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Fotoc˛pia de constituciˇ de la societat, degudament inscrita al registre Mercantil.
- Fotoc˛pia dels poders del representant legal de l'empresa, degudament inscrit al Registre Mercantil.
- Fotoc˛pia del DNI del representant legal de l'empresa.
- P˛lissa d'asseguranša de responsabilitat civil i ˙ltim rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament.
- PlÓnol de senyalitzaciˇ de l'ocupaciˇ del carrer (en cas d'empreses amb un ˙nic emplašament d'ocupaciˇ).
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol empresa interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša Fiscal 4.5 secciˇ 6a.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Els concerts sˇn "bosses d'ocupacions" anuals que es paguen amb carÓcter anticipat a qualsevol tall de carrer i que comporten una simplificaciˇ de la gestiˇ de les ocupacions.

  A partir del moment en que s'adopta aquesta modalitat l'interessat podrÓ solĚlicitar un tall de carrer a travÚs de l'adreša electr˛nica viapublica@ajsabadell.cat segons les condicions especÝfiques acordades dins la llicŔncia de concert.

  En cas de desestimaciˇ per part de l'interessat i segons l'ordenanša fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupaciˇ, la persona titular de l'autoritzaciˇ no podrÓ reclamar la devoluciˇ de les taxes. ┌nicament procedirÓ la devoluciˇ de les taxes quan no es realitzi l'ocupaciˇ per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenciˇ: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
  • Oficina de registre Can Marcet

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  P˛lissa d'asseguranša de RC: P˛lissa d'asseguranša de RC Obligatori Ambdues
  ┌ltim rebut de l'asseguranša: ┌ltim rebut de l'asseguranša Obligatori Ambdues
  Poders del representant legal de l'empresa: Poders del representant legal de l'empresa Obligatori Ambdues
  Constituciˇ de la societat: Constituciˇ de la societat Obligatori Ambdues
  PlÓnol de senyalitzaciˇ de l'ocupaciˇ del carrer: PlÓnol de senyalitzaciˇ de l'ocupaciˇ del carrer Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat