v
22/04/2021 18:45:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la instal·lació de contenidors d'obresNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la instal·lació de contenidors
Objecte Llicència per a la instal·lació de contenidors amb ús de l'espai públic identificada amb una placa.

Documentació necessària - Formulari específic: Llicència contenidors.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".

Qui el pot demanar Empreses homologades per a la distribució de contenidors o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud
Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 5a
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informació d'interès (més informació) Requisits de les empreses titulars de contenidors:
1. L'activitat de les persones físiques i jurídiques titulars dels contenidors han de complir la normativa autonòmica i estatal.
2. Les persones físiques i jurídiques titulars dels contenidors han de complir els requisits establerts a la normativa municipal, autonòmica i estatal per a la instal·lació, dipòsit i retirada de contenidors així com per la gestió correcta del tractament de residus.
3. Han de disposar:
- D'un sistema de seguiment del procés i recollida dels residus i d'un sistema de detecció i control dels contenidors a la via pública.
- De mitjans materials (vehicles i elements de contenció) per realitzar els treballs amb la documentació tècnica vigent.

Identificació dels contenidors:
1. Tos els contenidors instal·lats a la via pública han de presentar a l'exterior, de manera perfectament visible:
- El nom o raó social i el telèfon del titular del contenidor.
- Número d'identificació del contenidor.
- Placa o indicatiu de la llicència municipal d'ocupació.

Règim general de col·locació:
Els contenidors de capacitat superior a 7m3 només s'autoritzaran en casos excepcionals i degudament justificats, sempre que es dipositin en zones àmplies, lliures i sobre sòls sense pavimentar.
En cas de desestimació per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.

Servei responsable Ocupació de Via Pública.
Carrer de Pau Claris, 100.
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
93 745 34 00
viapublica@ajsabadell.cat

Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Telemàtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat