v
20/04/2021 03:26:13
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellExercici dret de supressió de dades de caràcter personalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Exercici dret de supressió de dades de caràcter personal.
Objecte Dret que té la persona interessada a sol·licitar la supressió de les seves dades ("dret a l'oblit").
Documentació necessària Formulari específic degudament emplenat i signat.
En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, cal aportar l'autorització.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant, que pot ser qui legalment exerceixi la representació (per exemple, els pares respecte dels menors de 14 anys) o algú en qui l'interessat hagi autoritzat o apoderat.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Sense demora injustificada.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació.
  El termini màxim per resoldre aquest procediment no està delimitat, s'ha de respondre sense demora injustificada. La manca de notificació expressa de la resolució passat un temps legitima la persona interessada per presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament, l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya o l'Agencia Espayola de Protecció de Dades.
  Vies de reclamació La persona interessada pot presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament, l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya o l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
  Altra informació d'interès (més informació) Aquest dret es troba regulat als articles 17 i 19 del RGPD i fa referència al dret que té qualsevol persona física a què les seves dades siguin suprimides i deixin de tractar-se quan:
  - Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
  - La persona interessada retira el consentiment en el qual es basava el tractament.
  - La persona interessada s'oposa al tractament.
  - Les dades s'han tractat il·lícitament.
  - Les dades s'han de suprimir per donar compliment a una obligació legal.
  - Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

  Quan el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió als altres responsables que estan tractant aquestes dades.

  El responsable del tractament ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable del tractament ha d'identificar els destinataris.

  Excepcions en l'exercici del dret de supressió:
  - L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
  - El compliment d'una obligació legal.
  - L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
  - La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

  Tràmit personalíssim que només es pot efectuar respecte a les mateixes dades o a les de les persones de les quals s'acrediti la representació (fills menors d'edat, incapacitats o persones amb un poder de representació que inclogui expressament la facultat d'efectuar aquest tràmit).

  Això implica que només el titular de les dades o el seu representant pot exercir-los. Per aquesta raó s'haurà d'acreditar la seva personalitat:
  - Si fa el tràmit a través de la seu electrònica o signa electrònicament aquest formulari, haurà d'utilitzar un certificat digital vàlid.
  - Si fa el tràmit de forma presencial s'haurà d'acreditar amb el DNI o document equivalent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  - Si envia un escrit o aquest formulari, signat de forma manuscrita, per correu ordinari o electrònic, haurà d'adjuntar còpia del DNI o document equivalent.

  Si el tràmit es fa per mitjà d'un representant, haurà d'acreditar la representació i la identitat del representat i representant.
  Servei responsable Transformació Organitzativa.
  Termini de resolució Sense demora injustificada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o trucar al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat