v
17/04/2021 11:03:39
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoritzaciˇ de transports especialsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Autoritzaciˇ de transports especials
Objecte Peticiˇ d'autoritzaciˇ per circulaciˇ de vehicle en rŔgim de transport especial i acompanyament policial dins el municipi de Sabadell.
Documentaciˇ necessÓria - El conductor haurÓ de portar documents preceptius en vigor, referits a la persona, al vehicle i a la cÓrrega transportada (estarÓ obligat a exhibir-los a requeriment dels agents de Policia que ho sol.licitin).
- El transportista haurÓ de portar al vehicle el document original del permÝs emŔs pel Servei CatalÓ de TrÓnsit o Direcciˇ General de TrÓnsit, l'autoritzaciˇ municipal, el justificant de pagament de les taxes fiscals en concepte d'autoritzaciˇ municipal, el plÓnol de la distribuciˇ del pes per eix i la resta de documentaciˇ pr˛pia del vehicle.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant d'aquelles empreses de transports que portin a terme transports especials pel terme municipal de Sabadell.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canal de tramitaciˇ presencial
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta 5 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud
  Preu El que disposi l'Ordenanša Fiscal 3.03
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) 1. Les solĚlicituds s'hauran de presentar amb una antelaciˇ mÝnima, en funciˇ dels pesos dimensions, tal i com es detalla:

  a) MÝnim de 72 hores, comptabilitzats en dies laborables.
  a. Superior a 60 tones de pes.
  b. Superior a 3 metres d'amplada.
  c. Superior a 22 metres de llargÓria.
  d. Superior a 4,5 metres d'alšada

  b) MÝnim de 48 hores, comptabilitzats en dies laborables.
  a. A la resta de casos.

  Altra informaciˇ addicional:

  1. La circulaciˇ de vehicles en rŔgim de transport especial pel terme municipal de Sabadell, per motius de seguretat envers la resta d'usuaris de la via, requerirÓ sempre acompanyament policial. 2. Abans d'accedir al terme municipal de Sabadell, s'haurÓ de comunicar amb la Policia Municipal (telf. 93 745 32 61) per tal de fer l'acompanyament policial i la inspecciˇ prŔvia.
  3. Es tindrÓ especial atenciˇ amb les lÝnies aŔries, elŔctriques i de telecomunicacions, aixÝ com qualsevol altre objecte que creui l'itinerari, per si fos necessari elevar-les, cosa que s'haurÓ de fer amb els seus propietaris o concessionaris.
  4. Tots els danys i perjudicis que es produeixin a les vies per la realitzaciˇ del transport seran assumits directament com a responsable per el titular de la solĚlicitud de l'autoritzaciˇ.
  5. El transportista haurÓ de portar amb la documentaciˇ un certificat de pes de la cÓrrega transportada
  6. El titular del vehicle haurÓ de recˇrrer prŔviament l'itinerari per tal de comprovar la possibilitat de la realitzaciˇ del transport, essent de la seva responsabilitat la mesura prŔvia de totes aquelles limitacions d'alšada (passos a diferent nivell, p˛rtics de senyalitzaciˇ, semÓfors,...) que creuin l'itinerari en el moment d'iniciar el seu recorregut.
  7. Aquesta autoritzaciˇ nomÚs empararÓ les masses i dimensions especificades en la solĚlicitud pel solĚlicitant, i la massa tŔcnica mÓxima admissible (MTMA) no superarÓ en cap cas la consignada en la Targeta d'Inspecciˇ TŔcnica de Vehicles, i el seu titular serÓ responsable de la veracitat de les dades aportades, responsabilitzant-se per tant dels danys que es poguessin ocasionar al paviment i altres elements, en el cas que resultin superior.
  8. Els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar per la realitzaciˇ del transport a les persones, animals o coses, seran assumits directament, com a responsables, pel titular de l'autoritzaciˇ.
  9. L'original d'aquesta autoritzaciˇ s'haurÓ de dur al vehicle, i no portarÓ cap esmena ni modificaciˇ, perdent en aquest cas la seva validesa.
  10. S'haurÓ de dur al vehicle l'original de l'autoritzaciˇ especial de circulaciˇ emesa pel Servei CatalÓ de TrÓnsit.
  11. Per tal que l'autoritzaciˇ especial de circulaciˇ sigui vÓlida, el conductor haurÓ de portar documents preceptius, en vigor, que es refereixen a la seva persona, al vehicle i a la cÓrrega transportada, quedant obligat a exhibir-los davant dels Agents de l'Autoritat que els solĚlicitin.
  Servei responsable Seguretat i Civisme. Unitat de TrÓnsit de Policia Municipal de Sabadell
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Autoritzaciˇ municipal: Autoritzaciˇ municipal Obligatori Ambdues
  Documentaciˇ pr˛pia del vehicle: Documentaciˇ pr˛pia del vehicle Obligatori Ambdues
  Documents preceptius en vigor, referits a la persona, al vehicle i a la cÓrrega transportada : Documents preceptius en vigor, referits a la persona, al vehicle i a la cÓrrega transportada Obligatori Ambdues
  Justificant de pagament de la taxa: Justificant de pagament de la taxa Obligatori Ambdues
  PermÝs emŔs pel Servei CatalÓ de TrÓnsit : PermÝs emŔs pel Servei CatalÓ de TrÓnsit Obligatori Ambdues
  PlÓnol de la distribuciˇ del pes per eix : PlÓnol de la distribuciˇ del pes per eix Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat