v
22/04/2021 19:52:51
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència de parcel·lació urbanísticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència de parcel·lació urbanística.
Objecte Autoritzar la divisió o segregació de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl.
Documentació necessària - Declaració responsable exercici professional (DRO1) (excepte si es presenta la documentació visada).
- Documentació tècnica o memòria explicativa.
- Fitxa resum dels elements susceptibles d'aprofitament independent, en model normalitzat, amb les dades de l'expedient de llicència de construcció de l'edifici.
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9).
- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat, emès en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
- Plànol de superposició parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
- Plànol parcel·lari de la finca o finques inicials i de les parcel·les resultants, a escala 1:200, amb base cartogràfica topogràfica, amb georeferenciació, on també es representin els elements naturals i constructius existents.
- Plànol d'emplaçament escala 1:500 amb la indicació de la finca.
- Plànols de les edificacions existents, si escau.
- Proforma document públic o privat que reflecteixi l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - La llicència no autoritza l'execució de cap obra.
  - La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa, segons l'Ordenança Fiscal Municipal 3.9.
  - Una vegada obtinguda l'autorització, cal presentar la declaració cadastral en un termini de 2 mesos comptats des de l'endemà del fet, acte o negoci objecte de la declaració. Els models de declaració i la documentació necessària es poden trobar a: www.catastro.meh.es/esp/modelos_declaraciones.asp. Adreceu-vos al telèfon 93 745 33 57, Secció de Cadastre de l'Ajuntament de Sabadell, per a qualsevol consulta.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1.
  93 745 31 76.
  llicencies@ajsabadell.cat.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9): Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Nota simple o certificació del Registre de la Propietat: Nota simple o certificació del Registre de la Propietat Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Proforma document públic o privat : Proforma document públic o privat Obligatori Ambdues
  Documentació tècnica o memòria explicativa: Documentació tècnica o memòria explicativa Obligatori Ambdues
  Plànol d'emplaçament: Plànol d'emplaçament Obligatori Ambdues
  Plànol de superposició parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques: Plànol de superposició parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques Obligatori Ambdues
  Plànol parcel·lari de la finca o finques inicials i de les parcel·les resultants: Plànol parcel·lari de la finca o finques inicials i de les parcel·les resultants Obligatori Ambdues
  Plànols de les edificacions existents: Plànols de les edificacions existents Opcional Ambdues
  Fitxa resum dels elements susceptibles d'aprofitament independent: Fitxa resum dels elements susceptibles d'aprofitament independent Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat