v
23/04/2021 09:14:06
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la instal·lació d'elements auxiliars d'obraNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la instal·lació d'elements auxiliars d'obra.
Objecte Llicència per a la instal·lació d'elements auxiliars d'obres (tanques, bastides, aparells elevadors o altres elements) amb ús de l'espai públic amb motiu de l'execució d'una llicència d'obres.
Documentació necessària - Formulari específic degudament emplenat i signat.
- Fitxa tècnica de l'element auxiliar (en cas d'aparells elevadors).
- Nomenament del contractista d'obra principal (no obligatori si l'interessat assenyala que va aportar amb anterioritat el document).
- Plànol d'ubicació acotat de l'element d'obra sol·licitat, on es detallin les característiques de l'ocupació, indicant els metres d'amplada, longitud i alçada.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data de l'ocupació.
Canals de tramitació presencial
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 1a i 7a.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) En cas de desestimació per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupació de Via Pública.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Oficina de registre Can Marcet (no cal cita prèvia)

 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat .

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Fitxa i manual d'especificacions tècniques: Fitxa i manual d'especificacions tècniques (únicament en cas d'ocupació amb APARELLS ELEVADORS) Opcional Ambdues
  Certificat AESA: Certificat AESA (en cas que no consti a l'expedient d'obres i l'element superi l'alçada de l'edifici) Opcional Ambdues
  Plànol d'ubicació acotat: Plànol d'ubicació acotat (indicant on es col·locarà l'element, i els metres d'amplada, longitud i alçada d'aquest) Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat