v
17/04/2021 00:46:02
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència d'enderrocNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència d'enderroc.
Objecte Autoritzar l'enderroc total o parcial de construccions i instal·lacions que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
Documentació necessària - Fitxa tècnica càlcul Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Declaració responsable no afectació béns protegits (DRO4).
- Declaració responsable permanència en obra d'enderroc (DRO5).
- Designació de l'empresa constructora.
- Document d'acceptació signat i segell centre gestor de residus autoritzat.
- Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU) (NAU, NAG o NAE).
- Documentació gràfica acotada en planta, secció i alçat, de la bastida (vegeu el full informatiu).
- Documentació segons el [PEP]BAMAS.
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Fotografies estat actual de la façanes pròpies i veïnes.
- Fotografies estat actual edificació i interior pròpies.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat, en els supòsits d'aplicació dels índexs o mòduls inclosos en l'Ordenança Fiscal 2.4.
- Full d'assmpció de la direcció facultativa.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal 2.
- Justificant pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9).
- Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb indicació de l'àmbit d'intervenció.
- Pressupost de les obres a executar, si escau.
- Projecte tècnic i visat.
- Adjunto placa de gual núm:
- Altres: documentació tècnica complementària en funció de les característiques de l'obra sol·licitada, quan correspongui (habitabilitat, accessibilitat...).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons l'Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de l'ordenança.
  Segons l'Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Per exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de l'ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la noSi no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui,, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Si la finca que s'ha d'enderrocar disposa de llicència de gual, s'ha de retornar la placa i es donarà de baixa d'ofici del padró de guals.
  Si es necessari instal·lar una bastida a l'espai públic ,s'ha de sol·licitar i obtenir llicència d'ocupació de la via pública.
  Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).
  En cas d'edificis inclosos a l'àmbit PEIPU, on es facin obres que s'intervingui a la façana, simultàniament a la tramitació de la llicència d'enderroc, es podrà sol·licitar informe previ de la proposta arquitectònica.
  Àmbit NAG (Normes d'aplicació general) i NAE (Normes d'aplicació especial).
  A banda del compliment de les normes d'aplicació urbana (NAU), és d'obligat compliment el següent:
  Les intervencions consistents en l'aplacat dels paraments exteriors o l'aplicació d'un color fora de la gamma dels terrosos i els grisos hauran d'incorporar la fitxa NAG o NAE en funció de l'àmbit en què es situï l'actuació, justificant els criteris de la intervenció (materials, textures i colors) i incorporant les fotografies de l'entorn que facilitin la lectura d'aquests criteris en els que es fonamenta l'actuació.
  El document del PEIPU es pot consultar al web de l'Ajuntament:
  http://ca.sabadell.cat/urbanisme/p/pla_paissatge_cat.asp, així mateix es pot descarregar en aquesta direcció les fitxes NAG i NAE.
  Servei responsable Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1.
  93 745 31 76.
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'un mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de ICIO: Justificant pagament de ICIO Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa: Justificant pagament de la taxa Obligatori Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable no afectació béns protegits (DRO4): Declaració responsable no afectació béns protegits (DRO4) Obligatori Ambdues
  Declaració responsable permanència en obra d'enderroc (DRO5): Declaració responsable permanència en obra d'enderroc (DRO5) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat i segell centre gestor de residus autoritzat : Document d'acceptació signat i segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Designació de l'empresa constructora: Designació de l'empresa constructora Obligatori Ambdues
  Documentació gràfica de la bastida : Documentació gràfica de la bastida Obligatori Ambdues
  Documentació segons el [PEP]BAMAS: Documentació segons el [PEP]BAMAS Obligatori Ambdues
  Pressupost de les obres a executar: Pressupost de les obres a executar Opcional Ambdues
  Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU): Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU) Obligatori Ambdues
  Projecte tècnic i visat: Projecte tècnic i visat Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat Obligatori Ambdues
  Full d'assmpció de la direcció facultativa: Full d'assmpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic: Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic Obligatori Ambdues
  Fitxa tècnica càlcul ICIO : Fitxa tècnica càlcul ICIO Obligatori Ambdues
  Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge de la Generalitat de Catalunya: Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge de la Generalitat de Catalunya Obligatori Ambdues
  Fotografies estat actual de la façanes pròpies i veïnes: Fotografies estat actual de la façanes pròpies i veïnes Obligatori Ambdues
  Fotografies estat actual edificació i interior pròpies: Fotografies estat actual edificació i interior pròpies Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat