v
20/04/2021 03:15:50
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Llicència ambiental (Annex II)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Llicència ambiental (Annex II)
Objecte Estan sotmeses al règim de llicència ambiental les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui fer un cop autoritzades.
Aquestes activitats es subdivideixen en:
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2)
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:
- En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés.
- Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura, zones humides conveni Ramsar, altres).
- Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.
Documentació necessària

- Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat D-009 (per duplicat).
- Projecte tècnic amb estudi ambiental signat per tècnic competent i titular de l'activitat.
- Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
- En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.

- Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
- Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
- Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada, responsable de la seva aplicació.
- Estudi d'impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.
- Informe de prevenció d'incendis emès per l'Administració de la Generalitat per les activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer o documentació que acrediti la seva sol·licitud mitjançant tràmit normalitzat.
- En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i els continguts determinats en la normativa d'aplicació.
- Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
- Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.
- En cas que es faci la sol·licitud una persona física interessada:
- S'haurà d'aportar el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
- Fotocopia del DNI/NIF del sol·licitant.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que, complint amb les condicions i requisits especials, vol posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta 6 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
Preu Segons O.F. 3.10
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
- Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
- Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.
- En cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
- Quan per a la implantació de l'activitat calgui fer obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la llicència d'obres preceptiva de forma simultània amb aquesta llicència o bé esperar que li sigui atorgada la llicència ambiental, i després sol·licitar les obres.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Les activitats subjectes a llicència ambiental se sotmetran a un control inicial de caràcter ambiental abans del inici de l'activitat. La llicència caduca quan l'activitat no se sotmet a un control ambiental inicial en un termini màxim de quatre anys des de la data que es va atorgar.
Posteriorment se sotmetrà als controls periòdics per garantir l'adequació permanent a les determinacions legals i a les determinacions fixades específicament en la llicència, amb la periodicitat que s'hi estableixi.
En cas que en la llicència es determinin terminis diferents dels previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, prevaldran els especificats en la llicència.
L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.
Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat: Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat Opcional Ambdues
Estudi d'impacte ambiental: Estudi d'impacte ambiental Obligatori Ambdues
Informe de prevenció d'incendis: Informe de prevenció d'incendis Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de designació de la persona amb la responsabilitat tècnica: Document acreditatiu de designació de la persona amb la responsabilitat tècnica Obligatori Ambdues
Projecte tècnic: Projecte tècnic Obligatori Ambdues
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes: Pla de gestió de les dejeccions ramaderes Opcional Ambdues
Estudi geològic: Estudi geològic Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat