v
20/04/2021 03:51:15
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàriesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Objecte Sol·licitar llicència d'activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i previstes a l'art. 97 de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats.
Documentació necessària

a) Sol·licitud de llicència municipal segons model normalitzat F-24 (per duplicat).
b) Cal acreditar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local mitjançant les opcions següents:
- Indicant la referència de la llicència urbanística on consti la descripció del sòl.
- Aportant certificació emesa per personal tècnic competent relativa a la superfície construïda, l'antiguitat i solidesa del local, que aquest reuneix les condicions tècniques materials mínimes per ser considerat local i les condicions tècniques específiques de l'ús al qual s'adscriu l'activitat.
c) Declaració responsable subscrita per la persona titular de l'activitat sobre el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil (segons model normalitzat F-246).
d) Qüestionari tècnic (segons model normalitzat i per duplicat F-240).
e) Projecte tècnic redactat per un tècnic competent, signat per la persona titular de l'activitat projectada i per al personal tècnic redactor i que ha de contenir com a mínim la informació següent:
- Descripció de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i principals característiques, així com les instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar i produir, i les fonts de les emissions, el tipus i la magnitud.
- Memòria ambiental que descrigui l'afectació dels vectors ambientals.
- Descripció del grau d'incidència de l'activitat segons la regulació general i les condicions específiques dels usos previstos a l'OMR de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats i justificar que el grau d'incidència a l'entorn de l'activitat són compatibles amb els límits que estableixen el Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell i la regulació general i condicions específiques dels usos previstes en l'OMRITAUA.
- Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar al veïnat, especialment les relatives a sorolls, vibracions, escalfors, olors i pols; seguint els criteris i límits establerts a l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell i a la normativa sectorial d'aplicació.
- Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, prevenció i control ambiental, seguretat industrial i salubritat.
- Justificació del compliment de normativa que sigui preceptiva sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
- Justificació del compliment dels Documents Bàsics del Codi Tècnic d'Edificació que li siguin d'aplicació.
- Les dades i requisits relatius al sistema de control automàtic d'aforament i la seva instal·lació.
- En cas que es disposi de terrasses o espais complementaris a l'aire lliure de titularitat privada i d'ús privat caldrà afegir:
* Estudi acústic de l'activitat respecte de l'entorn elaborat per personal tècnic competent.
* Documentació descriptiva i gràfica de la terrassa i dels elements a instal·lar.
- En cas que es vulgui disposar de terrasses o espais complementaris a l'aire lliure de titularitat pública o titularitat privada i ús públic, justificació de la seva capacitat màxima segons el que estableix l'art. 64 de l'OMRITAUA.
- La documentació o especificacions tècniques requerides per la normativa sectorial reguladora de les instal·lacions present en l'activitat que es vulgui implantar.
- Plànol de l'emplaçament segons el TRPGMOS a escala 1:500 i plànols de conjunt en planta, seccions i de detall de les instal·lacions, suficientment descriptius (escala 1:50, 1:100, o 1:200 segons millor convingui) per tal que restin perfectament definides les activitats i instal·lacions projectades.
- Altra documentació que a criteri del tècnic redactor es consideri oportuna per tal de valorar suficientment l'activitat, les instal·lacions i la seva incidència a l'entorn.
Per acreditar que el projecte tècnic o qualsevol altra documentació o certificació tècnica estan redactats per personal tècnic competent es podrà optar entre qualsevol de les següents opcions:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel corresponent col·legi professional.
- Aportar un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Aportar un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Declaració responsable subscrita pel personal tècnic competent.
Els documents hauran de ser originals i han de tenir una antiguitat inferior a sis mesos respecte de la data de qualsevol sol·licitud o comunicació.
f) Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, si escau, i sempre que els continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior.
g) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la persona designada.
h) Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
i) Informe de prevenció d'incendis emès per l'Administració de la Generalitat per les activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis o documentació d'acord amb les determinacions del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/interior) per tal que l'Ajuntament en sol·liciti l'emissió.
j) Llicència urbanística o fotocòpia de la sol·licitud, si escau.
k) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat d'acord amb la legislació.
l) En cas que no faci la sol.licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
- Fotocopia del DNI/NIF del sol·licitant.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta 6 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
Preu Segons O.F. 3.10.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la sol.licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) Cal acompanyar la sol·licitud de llicència del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.

L'activitat s'haurà de sotmetre a un control inicial un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.
Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol.licitud hagi entrat al registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol.licitud s'entendrà desestimada.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud: Aj. Sol·licitud Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Documentació descriptiva i gràfica de la terrassa: Documentació descriptiva i gràfica de la terrassa Opcional Ambdues
Estudi acústic de l'activitat: Estudi acústic de l'activitat Opcional Ambdues
Declaració responsable de contractació d'una assegurança de RC: Declaració responsable de contractació d'una assegurança de RC Obligatori Ambdues
Acreditació que l'espai té la condició de local: Acreditació que l'espai té la condició de local Obligatori Ambdues
Especificacions tècniques requerides per la normativa sectorial: Especificacions tècniques requerides per la normativa sectorial Opcional Ambdues
Justificació de la capacitat màxima de la terrassa: Justificació de la capacitat màxima de la terrassa Opcional Ambdues
Projecte tècnic: Projecte tècnic Obligatori Ambdues
Plànol de l'emplaçament: Plànol de l'emplaçament Obligatori Ambdues
Qüestionari tècnic: Qüestionari tècnic Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat