v
17/04/2021 01:40:31
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicació d'instal·lació de grues-torre i elevadors per a la construccióNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Comunicació d'instal·lació de grues torre i elevadors per a la construcció
Objecte Autoritzar la col·locació de grues torre o aparells elevadors per a la construcció.
Documentació necessària - Assumpció del tècnic competent del control, del correcte funcionament i de la seguretat de la grua
- Certificat d'inspecció de grua desmuntada emès per un organisme de control autoritzat
- Contracte de manteniment
- Declaració CE de conformitat
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2.4)
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9)
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima d'1 milió d'euros
- Projecte d'instal·lació visat (d'acord amb l'annex II del real Decret 836/2003 de 27 de juny)
- Autorització de servitud aeronàutiques (AESA), pel muntatge i desmuntatge

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu - Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de la ordenança.
  - Segons Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de la ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa comunicació prèvia d'obres
  Autoliquidació impost comunicació prèvia d'obres

  Normativa - Pla General Municipal d'Ordenació.
  - Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics (OMREU)
  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanístic
  - Ordenança fiscal 3.9 Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  - Ordenança fiscal 2.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
  Vies de reclamació Atès que les comunicacions prèvies tenen eficàcia des de la seva entrada al Registre de l'Ajuntament, no hi ha via de reclamació, ja que el dret s'està reconeixent des del moment que es presenta la comunicació.

  Altra informació d'interès (més informació) Servituds aeronàutiques (AESA)
  > En el cas de grues torre o elevadors que superin l'alçada actual de l'edifici i/o la guia mòbil pel muntatge i desmuntatge de la grua torre o elevador, si l'emplaçament de l'actuació es troba dins l'àmbit afectat per servituds aeronàutiques, caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  > Per tramitar-la, cal presentar una instància normalitzada (S-INFT245) de sol·licitud d'autorització de servituds aeronàutiques i aportar la documentació següent:
   a) Formulari de sol·licitud (www.seguridadaerea.es).
   b) La documentació tècnica en suport digital (format .PDF o .DWG) següent:
      - Plànol de situació a escala, on es reflecteixi la forma en planta i orientació de la instal·lació o construcció respecte de l'aeroport.
      - Plànol acotat representant l'alçat de la instal·lació o construcció, i especialment, l'alçada màxima.

  Sempre que sigui possible es col·locarà en terrenys privats.

  Es tramitaran també tots els permisos pertinents que afectin el domini públic (afectacions a la via pública, mobiliari urbà, subministraments).

  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat .

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Document específic sol·licitud: Document específic sol·licitud Obligatori Ambdues
  Assumpció del tècnic competent del control, del correcte funcionament i de la seguretat de la grua: Assumpció del tècnic competent del control, del correcte funcionament i de la seguretat de la grua Obligatori Ambdues
  Certificat d'inspecció de grua desmuntada emès per un organisme de control autoritzat: Certificat d'inspecció de grua desmuntada emès per un organisme de control autoritzat Obligatori Ambdues
  Contracte de manteniment de la grua: Contracte de manteniment de la grua Obligatori Ambdues
  Declaració CE de conformitat: Declaració CE de conformitat Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2.4): Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2.4) Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9): Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil: Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima d'1 milió d'euros Obligatori Ambdues
  Projecte d'instal·lació visat: Projecte d'instal·lació visat (d'acord amb l'annex II del real Decret 836/2003 de 27 de juny) Obligatori Ambdues
  Autorització de servitud aeronàutiques (AESA): Autorització de servitud aeronàutiques (AESA) Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat