v
23/04/2021 11:06:10
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPresentació de l'escrit d'al·legacions contra denúnciaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Presentació de l'escrit d'al·legacions contra denúncia
Objecte L'interessat o el seu representant poden fer les al·legacions a multes de trànsit que siguin competència sancionadora de l'Ajuntament, per tal que se'ls retiri la denúncia.
Documentació necessària - Certificat digital
- DNI, NIE o Passaport
- Instància de reclamació degudament emplenada amb les dades de l'expedient (persona que presenta, representació si escau, número d'expedient, matrícula del vehicle, ...).
- Documents que l'interessat consideri necessaris per acreditar les al·legacions.
- En cas de representació, l'autorització per tramitar en nom de l'interessat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
El titular o conductor del vehicle o el seu representant legal degudament autoritzat, amb certificat digital.
Les empreses, entitats i demés persones jurídiques hauran d'aportar també l'acreditació de la representació.
Titulars de la sanció. Persones degudament autoritzades.
Quan es pot realitzar El termini de presentació d'al·legacions és de 20 dies naturals des de l'endemà del lliurament de la butlleta de denúncia o bé de la recepció de la notificació de denúncia.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes a comptar de l'endemà de la presentació del recurs
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mes. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Recurs de reposició
  Altra informació d'interès (més informació) L'Ajuntament disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, i de 6 mesos en casos d'infraccions greus o molt greu.
  El procediment sancionador s'inicia quan es notifica la denúncia al titular o conductor del vehicle.
  Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% (excepte les denúncies per no identificar el conductor i les multes per portar inhibidor de radar) o per presentar al·legacions. Si es presenten al·legacions i aquestes són desestimades ja no es podrà pagar amb descompte.
  Si la denúncia és amb bonificació del 50% i es paga dins el termini, s'acaba la via administrativa i no es poden presentar al·legacions. En cas que es formulin al·legacions es consideraran no presentades. Només es pot presentar recurs contenciós administratiu per via judicial.
  Si, dins d'aquest termini, no es paga i es fan al·legacions, es rebrà la resolució i es donarà per finalitzada la via administrativa. Amb la resolució s'adjuntarà la carta de pagament per abonar l'import total de la sanció i contra aquesta resolució es podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu.
  Passats 20 dies des de la notificació de la denúncia, o bé si s'ha rebut la desestimació de les al·legacions, es disposa d'1 mes per presentar un recurs potestatiu de reposició, amb les conseqüències següents:
  No paralitza el procediment, excepte si es presenta aval.
  Si no es resol en el termini d'un mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir d'aquesta data i durant 6 mesos es pot presentar recurs contenciós administratiu.
  Servei responsable Gestió Tributària: Secció de Multes. Edifici Narcís Giralt.
  Termini de resolució 1 mes a comptar de l'endemà de la presentació del recurs.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat