v
20/04/2021 02:18:00
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellRecurs de reposició contra la resolució sancionadoraNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Recurs de reposició contra la resolució sancionadora
Objecte En el cas que no s'estigui d'acord amb la resolució que imposa la sanció de trànsit, es pot interposar recurs de reposició.
La resolució del recurs de reposició posa fi a la via administrativa i deixa oberta la via jurisdiccional.
Documentació necessària - Certificat digital
- Instància de recurs degudament emplenada amb les dades de l'expedient sancionador (identificació persona que presenta, representació si escau, número d'expedient, matrícula del vehicle...).
- Documentació que l'interessat consideri necessària per defensar el seus drets.
- En cas de representació: autorització per tramitar en nom de l'interessat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar El termini de presentació del recurs de reposició contra la resolució sancionadora és d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació o publicació de la resolució sancionadora.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes a comptar de l'endemà de la presentació del recurs
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu Negatiu. Veure apartat Vies de reclamació.
  Vies de reclamació Contra la desestimació del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2 mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.
  Altra informació d'interès (més informació) L'Ajuntament disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, i de 6 mesos en casos d'infraccions greus o molt greu.
  El procediment sancionador s'inicia quan es notifica la denúncia al titular o conductor del vehicle.
  Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% (excepte les denúncies per no identificar el conductor i les multes per portar inhibidor de radar) o per presentar al·legacions. Si es presenten al·legacions i aquestes són desestimades ja no es podrà pagar amb descompte.
  Si la denúncia és amb bonificació del 50% i es paga dins el termini, s'acaba la via administrativa i no es poden presentar al·legacions. En cas que es formulin al·legacions es consideraran no presentades. Només es pot presentar recurs contenciós administratiu per via judicial.
  Si, dins d'aquest termini, no es paga i es fan al·legacions, es rebrà la resolució i es donarà per finalitzada la via administrativa. Amb la resolució s'adjuntarà la carta de pagament per abonar l'import total de la sanció i contra aquesta resolució es podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu.
  Passats 20 dies des de la notificació de la denúncia, o bé si s'ha rebut la desestimació de les al·legacions, es disposa d'1 mes per presentar un recurs potestatiu de reposició, amb les conseqüències següents:
  No paralitza el procediment, excepte si es presenta aval.
  Si no es resol en el termini d'un mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir d'aquesta data i durant 6 mesos es pot presentar recurs contenciós administratiu.
  Servei responsable Gestió Tributària: Secció de Multes. Edifici Narcís Giralt.
  Termini de resolució 1 mes a comptar del dia següent a la presentació del recurs
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat