v
17/04/2021 01:04:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicaciˇ/solĚlicitud de baixa i/o ren˙ncia activitatNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Comunicaciˇ / solĚlicitud de baixa i/o ren˙ncia d'una activitat
Objecte Comunicar la baixa de l'exercici de l'activitat i/o la ren˙ncia a la llicŔncia o comunicaciˇ prŔvia d'obertura de l'activitat.
Documentaciˇ necessÓria

- Comunicaciˇ de baixa d'activitat i/o ren˙ncia.
- En el sup˛sit que la persona que tramita la transmissiˇ de titularitat no sigui la persona titular de l'activitat, caldrÓ aportar una autoritzaciˇ per tramitar-la en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D-301.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que disposi d'una llicŔncia, comunicaciˇ prŔvia o declaraciˇ responsable, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta DependrÓ del tÝtol habilitant:
- Per comunicaciˇ i declaracions responsables al moment
- Per llicŔncies 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud
Preu TrÓmit gratu´t
Silenci administratiu DependrÓ del tÝtol habilitant:
- Per comunicaciˇ i declaracions no resulta d'aplicaciˇ
- Per llicŔncies el termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada.
Vies de reclamaciˇ DependrÓ del tÝtol habilitant:
- Per comunicaciˇ i declaracions responsables no es pot interposar cap recurs al no haver-hi resoluciˇ.
- Per llicŔncies: Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable LlicŔncies i Disciplina d'Activitats
Termini de resoluciˇ DependrÓ del tÝtol habilitant:
- Per comunicaciˇ i declaracions responsables no hi ha resoluciˇ.
- Per llicŔncies el termini mÓxim en que s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitaciˇ Presencial
InstÓncia de SolĚlicitud
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat