v
23/04/2021 10:51:24
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellControl inicial d'activitatsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Control inicial d'activitats
Objecte Les actuacions de control inicial tenen per objecte garantir-ne l'adequaciˇ dels establiments als requisits legals aplicables i, especÝficament, als requeriments fixats en l'autoritzaciˇ, la llicŔncia ambiental o la llicŔncia municipal.
Se sotmeten a aquests controls les activitats relacionades a l'Annex II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenciˇ i control ambiental de les activitats i els establiments oberts al p˙blic inclosos al catÓleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles p˙blics i activitats recreatives.
Documentaciˇ necessÓria

a) Comunicaciˇ de control inicial d'acord amb el model normalitzat D-011 (per duplicat).
b) Fotoc˛pia del document d'identificaciˇ de l'explotador o, si escau, del seu representant.
c) Declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓria, si es tracta d'un establiment alimentari, segons model normalitzat.
d) Certificaciˇ tŔcnica, redactada per personal tŔcnic competent, que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat i de les instalĚlacions a la documentaciˇ tŔcnica aprovada i a les prescripcions tŔcniques de la llicŔncia.

Per acreditar que la documentaciˇ tŔcnica estÓ redactat per tŔcnic competent es podrÓ optar entre qualsevol de les opcions segŘents:
- Tota la documentaciˇ tŔcnica ha d'estar visada pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuaciˇ professional pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat del colĚlegi professional que correspongui sobre la identitat i habilitaciˇ professional del personal tŔcnic i justificar que disposa d'asseguranša de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaraciˇ responsable subscrita pel personal tŔcnic, segons model normalitzat D-300.
Els documents hauran de ser originals i han de tenir una antiguitat inferior a sis mesos respecte de la data de qualsevol solĚlicitud o comunicaciˇ.
e) Acta de l'actuaciˇ de control inicial emesa per una entitat colĚlaboradora de l'Administraciˇ.
f) Informe amb pronunciament favorable de l'actuaciˇ de control inicial emŔs per una entitat colĚlaboradora de l'Administraciˇ.
g) Acta de comprovaciˇ favorable en matŔria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar hagi de fer control preventiu segons el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
h) LlicŔncies, autoritzacions o concessions relatives a utilitzaciˇ o aprofitament de bÚns del domini p˙blic no municipal, si escau.
i) Autoritzaciˇ d'abocaments d'aigŘes residuals a la llera p˙blica, nomÚs en el cas que no estiguin connectades al sistema p˙blic de sanejament.
j) Informes preceptius, autoritzacions sectorials o actes de comprovaciˇ fixades per la normativa sectorial aplicables necessaris per dur a terme l'activitat (˙s provisional, autoritzaciˇ sanitÓria, etc.).
k) Documentaciˇ acreditativa de la realitzaciˇ de mesures in situ per comprovar el compliment de les exigŔncies de l'a´llament ac˙stic elaborat per una entitat de prevenciˇ de la contaminaciˇ ac˙stica acreditada (EPCA), si escau.

Documentaciˇ especÝfica per a les activitats recreatives (llicŔncia o comunicaciˇ):
a) P˛lissa d'asseguranša de responsabilitat civil.
b) Rebut vigent de pagament de la p˛lissa de l'asseguranša de responsabilitat civil.

En cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada:
- S'ha d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
- Fotoc˛pia del DNI/NIF del solĚlicitant.
- Fotoc˛pia del DNI dela persona representant de l'activitat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que sigui titular de la llicŔncia, que exerceixi una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any, per˛ un cop acabades les obres i les instalĚlacions necessÓries, les quals s'han de fer emparades per la llicŔncia corresponent.
Temps aproximat de resposta No s'aplica perquŔ es tracta d'una comunicaciˇ
Preu Segons O.F. 3.10.
Silenci administratiu No resulta d'aplicaciˇ en ser un trÓmit de comunicaciˇ.
Vies de reclamaciˇ No es pot interposar cap recurs perquŔ no hi ha resoluciˇ
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) a) En cas d'activitats sotmeses a control preventiu d'incendis segons estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenciˇ i seguretat en matŔria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrÓ realitzar l'acte de comprovaciˇ establer en l'article 25 de l'esmentada Llei, anterior a l'inici de l'activitat, a la posada en funcionament de l'establiment o a l'ocupaciˇ de l'edifici.
b) Documentaciˇ per a la realitzaciˇ del control de funcionament.
En el moment de dur a terme les actuacions de control, el titular de l'establiment o el seu representant han de disposar al'establiment:
- L'acord de concessiˇ de llicŔncia, acompanyada del projecte tŔcnic o de la mem˛ria de l'establiment, l'espectacle o l'activitat.
- La resta de documentaciˇ requerida per la normativa reguladora de prevenciˇ i control ambiental de les activitats.
- La documentaciˇ que acrediti que disposa d'altres llicŔncies o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si escau.
- Acreditar que es disposa d'autoritzaciˇ sanitÓria o declaraciˇ responsable d'establiments alimentaris de la persona titular, si escau.
- Acreditaciˇ de la correcta gestiˇ dels residus de l'activitat.
- L'˙ltima inspecciˇ peri˛dica de les instalĚlacions de protecciˇ contra incendis.
- Document de legalitzaciˇ o ˙ltima inspecciˇ peri˛dica obligat˛ria de la instalĚlaciˇ elŔctrica.
- Si disposa de subministrament de gas, document de legalitzaciˇ o ˙ltima inspecciˇ peri˛dica obligat˛ria de la instalĚlaciˇ.
- Altres autoritzacions o revisions obligat˛ries de les instalĚlacions o maquinÓria, que concorrin en l'activitat i estiguin regulades en normatives sectorials o especifiques.
- Qualsevol altra documentaciˇ, requerida prŔviament a la realitzaciˇ del control, que a criteri dels Serveis TŔcnics Municipals es consideri oportuna per tal de valorar l'activitat, les instalĚlacions i la seva incidŔncia a l'entorn.
Servei responsable LlicŔncies i Disciplina d'Activitats
Termini de resoluciˇ No hi ha resoluciˇ

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Documentaciˇ acreditativa a´llament ac˙stic : Documentaciˇ acreditativa a´llament ac˙stic Opcional Ambdues
Autoritzaciˇ d'abocaments d'aigŘes residuals a la llera p˙blica: Autoritzaciˇ d'abocaments d'aigŘes residuals a la llera p˙blica Opcional Ambdues
LlicŔncies, autoritzacions o concessions relatives a utilitzaciˇ o aprofitament de bÚns del domini p˙blic: LlicŔncies, autoritzacions o concessions relatives a utilitzaciˇ o aprofitament de bÚns del domini p˙blic Opcional Ambdues
P˛lissa d'asseguranša RC: P˛lissa d'asseguranša RC Opcional Ambdues
Rebut vigent de pagament de la p˛lissa: Rebut vigent de pagament de la p˛lissa Opcional Ambdues
Acta de comprovaciˇ favorable en matŔria d'incendis: Acta de comprovaciˇ favorable en matŔria d'incendis Opcional Ambdues
Acta de l'actuaciˇ de control inicial: Acta de l'actuaciˇ de control inicial Obligatori Ambdues
Certificaciˇ tŔcnica que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat: Certificaciˇ tŔcnica que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat Obligatori Ambdues
Informes preceptius, autoritzacions sectorials o actes de comprovaciˇ fixades per la normativa sectorial: Informes preceptius, autoritzacions sectorials o actes de comprovaciˇ fixades per la normativa sectorial Opcional Ambdues
Informe amb pronunciament favorable de l'actuaciˇ de control inicial: Informe amb pronunciament favorable de l'actuaciˇ de control inicial Obligatori Ambdues
Declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓria: Declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓria Opcional Ambdues
no municipal: no municipal Opcional Ambdues

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat