v
17/04/2021 11:12:56
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III).
Objecte Taxa que es paga al fer una comunicació d'activitats ambientals
Documentació necessària El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
.Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (Registre de Promoció Econòmica).
.Per internet a www.sabadell.cat
Qui el pot demanar Qualsevol ciutadà que vulgui
Quan es pot realitzar Tot l'any
Altra informació d'interès (més informació) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10
Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.
Servei responsable Llicències i disciplina d'Activitats

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Proyecto básico: Proyecto básico y/o memoria ambiental. Obligatori Ambdues
Proyecto técnico en apoyo informático: En caso de presentación del proyecto técnico en apoyo papel, copia idéntica del proyecto técnico en apoyo informático Opcional Ambdues
Certificado general: Certificación general técnica acreditativa que la actividad y sus instalaciones se ajustan al proyecto básico o la memoria ambiental y cumplen todos los requisitos ambientales exigibles. Esta certificación irá firmada por el personal técnico competente o bien por el director de la ejecución del proyecto. Obligatori Ambdues
Certificadi ambiental: Certificaciones ambientales específicas favorables por aquellos casos que la actividad genere emisiones de gases o humos, ruidos o vibraciones, luces al exterior en horario nocturno, agua contaminada y/o residuos no asimilables. Estas certificaciones específicas podrán ser libradas por una entidad colaboradora de la Administración o por los técnicos municipales Opcional Ambdues
Ayto. Informes, resoluciones, dictámenes de terceros y otras administraciones: Informe y el certificado del acto de comprobación favorable en materia de incendios, en el caso de actividades incluidas en los anexos 1 o 2 de la Ley 3/2010, del 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. Opcional Ambdues
Ayto. Informes, resoluciones, dictámenes de terceros y otras administraciones: Declaración de impacto ambiental, o informo de impacto ambiental si procede Opcional Ambdues
Ayto. Informes, resoluciones, dictámenes de terceros y otras administraciones: Pla de deyecciones ganaderas, con el consecuente informe favorable por el Departamento competente en materia de agricultura y ganadería. Opcional Ambdues
Ayto. Instancias: Documentación acreditativa de la realización de medidas in situ para comprobar el cumplimiento de las exigencias del aislamiento acústico realizado por una entidad de prevención de la contaminación acústica acreditada (EPCA), si procede. Opcional Ambdues
Ayto. Apoderamientos/autorizaciones: Licencias, autorizaciones o concesiones relativas a utilización o aprovechamiento de bienes del dominio público no municipal, si procede. Opcional Ambdues
Ayto. Apoderamientos/autorizaciones: Autorización de vertidos de aguas residuales al cauce público, solo en el supuesto de que no estén conectadas al sistema público de saneamiento. Opcional Ambdues
Ayto. Apoderamientos/autorizaciones: Autorización para presentar documentación en nombre de otra persona, según modelo normalizado, si procede. Opcional Ambdues
Ayto. Aportación: Otra documentación Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat