v
17/04/2021 00:22:30
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellBonificació de la Taxa de Residus per a famílies nombroses i monoparentalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Bonificació de la Taxa de Residus per a famílies nombroses i monoparentals.
Objecte L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix una bonificació per a les famílies nombroses i monoparentals (10% de caràcter general i 15% de caràcter especial) amb uns ingressos màxims de 24.645,01 ¤ per membre de la unitat familiar.
Documentació necessària - Formulari específic omplert
- DNI
- Títol de carnet de família nombrosa o monoparental
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titulars de la taxa o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'articl
  Altra informació d'interès (més informació) Per determinar els ingressos anuals del subjecte passiu es tindrà en compte el conjunt de rendes subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat familiar o de les persones que resideixin en l'habitatge, corresponent a l'última declaració presentada, així com també les rendes exemptes corresponents a les pensions i prestacions de la Seguretat Social i similars . Si es presenten més d'una declaració de l'impost esmentat, se sumaran totes les rendes de cadascuna de les declaracions presentades.

  Per a que tingui efectes el mateix exercici fiscal, la sol·licitud s'ha de presentar a molt tardar l'últim dia de pagament en voluntària.
  Servei responsable Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Presencial
  Document Nacional d'Identitat: Document Nacional d'Identitat Obligatori Presencial
  Títol de carnet de família nombrosa o monoparental: Títol de carnet de família nombrosa o monoparental Obligatori Presencial

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat