v
17/04/2021 10:03:04
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAccés al servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a CatalunyaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Accés al servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
Objecte Segons el que regula el DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, tenen dret d'accès al servei de primera acollida les persones estrangeres que tinguin una edat superior a l'establerta per a la finalització de l'escolaritat obligatòria i que estiguin empadronades en un municipi de Catalunya. Per tal d'accedir al servei han d'emplenar una sol·licitud oficial i entrar-la per registre.
Documentació necessària - Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del Document d'identificació: NIE, Passaport (no cal que sigui compulsada).
- Certificats d'assistència als mòduls formatius del servei de primera acollida, si escau.
Qui el pot demanar Les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, que tinguin una edat superior a l'establerta per a la finalització de l'escolarització obligatòria i que estiguin empadronats a Sabadell o altre municipi de Catalunya.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Programa d'acollida
 • Temps aproximat de resposta 30 dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud al registre de l'Ajuntament.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Previ a la presentació de la sol·licitud:
  - S'ha de demanar Cita prèvia per efectuar una entrevista amb el Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Sabadell, telèfon 937451953.
  - L'entrevista es realitzarà a l'equipament situat al carrer Sant Pau 34.

  Com funciona:
  El Programa d'Acollida s'entrevista amb la persona interessada i fa l'acompanyament a l'usuari, que inclou una sessió de benvinguda al municipi i la corresponent formació.
  Servei responsable Programa d'Acollida.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data límit de presentació de les sol·licituds a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Certificats d'assistència als mòduls formatius del servei de primera acollida: Certificats d'assistència als mòduls formatius del servei de primera acollida Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat