v
17/04/2021 10:51:29
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutorització per a la instal·lació de parada de venda de rosesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Autorització per a la instal·lació de parada de venda de roses.
Objecte

Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda de roses amb motiu de la festivitat de Sant Jordi per a persones físiques a títol individual.
La seva aprovació va lligada a la publicació d'una concurrència, per tant, generalment s'aproven unes bases reguladores i s'obre convocatòria pública per tal que els interessats puguin presentar les seves propostes.
Documentació necessària - Formulari específic degudament emplenat i signat.
- Fotocòpia DNI/CIF.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada major d'edat que cumpleixi els requisits establerts a les bases reguladores o el seu representant.
Quan es pot realitzar En el període que indiquin les bases reguladores.
Canals de tramitació presencial
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta El període establert a les bases reguladores.
  Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 9a
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) La presentació de la sol·licitud d'autorització implica que la persona sol·licitant, en cas de resultar autoritzada, s'obliga al compliment de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de Sabadell i a les específiques següents:

  - L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de la autoritat.
  - La persona titular respectarà l'objecte de l'autorització, de forma que podrà vendre únicament els productes autoritzats.
  - L'horari d'ocupació és de 9 a 21 h del dia autoritzat.
  - La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
  - Un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l'espai afectat.
  - Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
  - Les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat, únicament es podran instal·lar davant dels mateixos, sempre que l'espai públic ho permeti.
  - Les parades atorgades a col·lectius i entitats associatives i els centre educatius únicament es podran instal·lar a una distància superior a 100 m respecte un establiment comercial permanent de venda del mateix producte.
  - L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm, com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluència l'espai lliure serà d'1,5 m.
  - La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà o als serveis públics.
  - La persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
  - Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de la ciutat de Sabadell amb una amplada màxima de 2 m.

  Limitacions respecte els espais a ocupar:
  Es podrà sol·licitar la instal·lació de la parada únicament en els emplaçaments establerts a les bases reguladores.

  En cas de desestimació per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
  Servei responsable Ocupació de Via Pública.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia No cal cita prèvia

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat