v
23/04/2021 11:18:53
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLa Bassa-Carnet individual, familiar, abonaments, descomptes per grups i entradesNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit La Bassa-Carnet individual, familiar, abonaments, descomptes per grups i entrades
Objecte El carnet permet l'entrada a La Bassa i l'entrada a les piscines municipals durant la campanya d'estiu en horari diürn.
Documentació necessària Carnet individual de temporada:
. Sol·licitud
. Original i fotocòpia DNI, llibre de família o padró
. Documentació acreditativa de la situació de pensionista
. Documentació acreditativa de la situació de discapacitat (*)
. Dues fotografies (si ja es va formalitzar la temporada anterior només 1 foto)

Abonament familiar de temporada:
. Sol·licitud
. Fotocòpia del DNI de cada membre o del llibre de família
. Dues fotografies de cada persona (si ja es va formalitzar la temporada anterior només 1 foto)

Per a l'entrada individual i l'abonament de 10 visites no es necessita cap documentació.

(*) L'acreditació de la discapacitat es realitzarà mitjançant el certificat o carnet emès per la Generalitat de Catalunya d'una discapacitat a partir del 33% inclòs.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar De maig a setembre
Canals de tramitació
 • La Bassa - Parc Recreatiu de Sabadell

 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons l'ordenança fiscal 5.5
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment es de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o
  Vies de reclamació Si no esteu d'acord amb la resolució que us notifiqui l'ajuntament, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'en
  Altra informació d'interès (més informació) Adreçat a tots els ciutadans. Jubilats i pensionistes. En els carnets familiars de temporada es podran incloure el pare/mare o els matrimonis, parelles de fet o parelles que justifiquin la convivència en el mateix domicili, i els fills fins als 15 anys

  Període d'obertura i horaris s'actualitzen cada temporada d'estiu

  - Tarifa pel lloguer del material recreatiu d'1 ¤/hora.
  - Dipòsit de 5 ¤ pel préstec del cadenat èr l'ús de les taquilles. En cas de no ser retornat el cadenat, no es farà la devolució del dipòsit.
  - Recordem que segons la normativa vigent els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta.
  - Més informació: bassaipiscines@ajsabadell.cat
  Servei responsable Servei d'Esports
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada
  Cita prèvia

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documentació acreditativa de la situació de pensionista : Documentació acreditativa de la situació de pensionista Opcional Ambdues
  Documentació acreditativa de la situació de discapacitat: Documentació acreditativa de la situació de discapacitat Opcional Ambdues
  Fotografies: Fotografies Opcional Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat