v
17/04/2021 09:32:22
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud d'ús provisionalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud d'ús provisional
Objecte En cas que l'edifici i les instal·lacions on es pretengui desenvolupar una activitat estiguin compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d'actuació urbanística i, fora d'aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics i mentre no s'iniciï un procediment de reparcel·lació, d'ocupació directa o d'expropiació, la persona titular haurà de disposar de l'informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de donar al sòl un ús provisional i l'Ajuntament pot autoritzar l'ús provisional.

Caldrà sol·licitar-lo de manera prèvia a la formalització de la comunicació, o simultàniament a la sol·licitud de la llicència, i es tramitarà d'acord amb el procediment establert en l'art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme.
Documentació necessària

- Formulari específic degudament emplenat i signat. D021.
- Fotografia actual de la façana/es.
- Plànol d'emplaçament a escala 1:500 que permeti una identificació indubtable de la ubicació.
- Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitamentsdel sòl i dels subsòl, dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics així com l'adscripció de l'activitat a un dels usos urbanístics que contempla l'article 149 del PGMOS.
- Documentació gràfica.
- Declaració responsable de cessament voluntari d'activitat per part de la persona titular, segons model normalitzat D023.
- Declaració responsable de la propietat amb el compromís d'inscripció al Registre de la Propietat, segons model normalitzat D022.
- Còpia en suport informàtic de tota la documentació associada al tràmit.
- Fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant.
- Fotocòpia del DNI dela persona representant de l'activitat i acreditació.
- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
- Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D301, si escau.
- Justificant de pagament de la taxa.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment i que l'edifici i les instal·lacions a on es pretengui desenvolupar l'activitat estiguin compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d'actuació urbanística i, fora d'aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
Preu Segons O.F. 3.10.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució El termini màxim en que s'ha de notificar la resolució és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Declaració responsable de cessament voluntari d'activitat: Declaració responsable de cessament voluntari d'activitat Obligatori Ambdues
Declaració responsable de la propietat: Declaració responsable de la propietat Obligatori Ambdues
Documentació gràfica: Documentació gràfica Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de la taxa: Justificant de pagament de la taxa Obligatori Ambdues
Memòria descriptiva de l'activitat: Memòria descriptiva de l'activitat Obligatori Ambdues
Plànol d'emplaçament a escala : Plànol d'emplaçament a escala Obligatori Ambdues
Fotografia actual de la façana/es: Fotografia actual de la façana/es Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat