v
23/04/2021 10:19:35
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoliquidació taxa proposta municipal d'adequació d'habitatgeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Autoliquidació taxa proposta municipal d'adequació d'habitatge
Objecte Taxa relacionada amb l'obtenció d'una proposta municipal d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar.
Documentació necessària - Imprès oficial INF01 (adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar) o INF04 (adequació de l'habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar) degudament emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.
- Fotocòpia del NIE o DNI.
- Fotocopia de les pàgines del passaport del sol·licitant on hi figuren les dades personals i de caducitat del document.
- Justificant de pagament de la taxa de 76,13 ¤, en el cas de noves sol·licituds o de 25,88 ¤ en el cas d'actualitzacions, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm.3.2.(taxa municipal)
- Justificant pagament d'una taxa de 38,22 ¤ (taxa de la Generalitat) El pagament d'aquesta taxa s'ha d'efectuar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits www.gencat.cat/ovt/bsf/9873 tramitant la corresponent sol·licitud de pagament. Si es disposa de targeta bancària es pot fer el pagament on-line, en cas contrari, en el mateix enllaç es troba la informació per efectuar el pagament per altres mitjans.
- Fotocòpia de l'escriptura de propietat, contracte d'arrendament o qualsevol altre títol jurídic habilitant per a l'ocupació de l'habitatge en el que consti com a titular el reagrupant. (si la persona reagrupant no consta com a titular en els títols esmentats anteriorment, ha d'acreditar ser el cònjuge del titular o tenir un parentiu familiar fins a segon grau).
Es considera parella estable, composades per dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, en virtut de l'article 234.1 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i família, en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, (es podrà tenir en compte l'inici del còmput d'aquests dos anys des de la inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils o qualsevol altra documentació fefaent).
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

En cas de que en el títol consti més d'un propietari o llogater caldrà que els altres copropietaris o llogaters presentin un document on declarin que coneixen la sol·licitud de reagrupament, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Altra informació d'interès (més informació) Taxa de la Generalitat de Catalunya
Ordenança fiscal 3.2 taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada
Canals de tramitació
Servei responsable Servei de llicències. Edificació
Cita prèvia

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat