v
22/04/2021 20:13:46
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccionsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions
Objecte Poder ocupar i utilitzar parcialment un edifici amb independència de la part de l'edifici o construcció encara no acabada en el cas de que no s'interfereixi de manera greu amb les tasques d'acabament de les obres.
Documentació necessària - Certificat final d'obres signat, en el qual s'especifiqui la data d'acabament de les obres.
- Certificat justificatiu del cost real de les obres, expedit per la direcció facultativa de l'obra, o qualsevol altra documentació fefaent.
- Declaració responsable d'ús i ocupació.
- Fotografies de la façana i de l'obra acabada.
- Fulls segellats d'alta o variació al Cadastre Immobiliari.
- Informe direcció facultativa justificant la modificació, el seu caràcter no substancial i l'adequació a la normativa.
- Plànols definitius que recullin les modificacions introduïdes durant l'obra.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2).
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9).
- L'altra documentació o requisits que exigeixi la normativa vigent d'aplicació, si escau.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.
  Segons Ordenança fiscal 2.4. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa d'ús i ocupació d'edificis
  Autoliquidació impost d'ús i ocupació d'edificis

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és d'1 mes. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) En el termini de un mes, un cop aportada tota la documentació necessària, es girarà visita d'inspecció per part de l'Ajuntament per tal de verificar que allò construït s'ajusta a l'autorització construïda i que és susceptible de ser ocupat malgrat les obres pendents.
  Si la inspecció de les obres és favorable, es retornaran les garanties depositades.
  Informació sobre la declaració responsable de la direcció facultativa en què es manifesti:
  - Que les obres s'han executat segons el projecte aprovat en la llicència d'obres amb les modificacions autoritzades.
  - Que l'edifici o construcció està en condicions de ser ocupat i utilitzat i que s'han complert les condicions d'habitabilitat (en cas d'habitatges) i d'accessibilitat.
  - Que s'han adoptat les mesures imposades en matèria de prevenció d'incendis.
  - Que s'han reposat els serveis i els elements urbans afectats i que s'han retirat les instal·lacions provisionals.
  Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal 2.4), si escau:
  - En el cas de la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions, caldrà adjuntar el justificant del pagament de l'impost.
  - En el cas de la llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, el pagament es farà en el moment de la concessió.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Veure Enllaç...

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament ICIO: Justificant pagament de l'ICIO (O.F 2) Obligatori Ambdues
  Justificant pagament taxa: Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Informe direcció facultativa justificant la modificació: Informe direcció facultativa justificant la modificació Obligatori Ambdues
  Declaració responsable d'ús i ocupació: Declaració responsable d'ús i ocupació Obligatori Ambdues
  Fulls segellats d'alta o variació al Cadastre Immobiliari: Fulls segellats d'alta o variació al Cadastre Immobiliari Obligatori Ambdues
  Certificat final d'obres: Certificat final d'obres Obligatori Ambdues
  Plànols definitius : Plànols definitius Obligatori Ambdues
  Certificat justificatiu del cost real de les obres: Certificat justificatiu del cost real de les obres Obligatori Ambdues
  Fotografies de la façana i de l'obra acabada: Fotografies de la façana i de l'obra acabada Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat