v
17/04/2021 09:21:41
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per obertura, la pavimentació i la modificació de camins ruralsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals
Objecte Poder dur a terme l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
Documentació necessària - Fitxa tècnica càlcul Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1) (excepte si es presenta la documentació visada).
- Designació de l'empresa constructora.
- Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
- Si el camí està inclòs en el [PEP]BAMAS documentació justificativa del compliment del Pla Especial.
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Fotografies estat actual del camí.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat, en els supòsits d'aplicació dels índexs o mòduls contemplats a l'Ordenança Fiscal 2.4.
- Full d'assupció de la direcció facultativa per tècnic competent.
- Justificant de pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal 2.4).
- Justificant de pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9).
- Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb indicació de l'àmbit d'intervenció.
- Topogràfic a escala mín. 1:500.
- Pressupost de les obres a executar, si escau.
- Projecte tècnic i visa.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Les sol·licituds de pròrrogues cal demanar-les dins el termini de vigència de l'autorització de l'obra.

Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Segons Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.

  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Si es tracta de finques incloses en els àmbits assenyalats pel pla especial de protecció vigent al municipi, tant per béns concrets com per actuacions en ambients protegits, s'aportarà la documentació específica exigida per la seva normativa.
  Així com la documentació dels elements auxiliars de la construcció, l'informe de Servituds aeronàutiques (AESA), si és el cas, i l'informe de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

  En cas de produir-se un alteració cadastral s'ha de presentar la declaració corresponent. El termini és de dos mesos comptats des de l'endemà al fet, acte o negoci objecte de la declaració. Els models de declaració i la documentació necessària es poden trobar al següent enllaç
  Adreceu-vos al telèfon 93 745 33 57 Secció de Cadastre de l'Ajuntament de Sabadell per qualsevol consulta.

  Es tramitaran també tots els permisos pertinents que afectin al domini públic (afectacions a la via pública, mobiliari urbà, subministres).

  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de l'ICIO (Ordenança Fiscal 2.4): Justificant pagament de l'ICIO (Ordenança Fiscal 2.4) Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9): Justificant pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9) Obligatori Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat: Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Acreditació inclusió al [PEP]BAMAS: Acreditació inclusió al [PEP]BAMAS Obligatori Ambdues
  Designació de l'empresa constructora: Designació de l'empresa constructora Obligatori Ambdues
  Pressupost de les obres a executar: Pressupost de les obres a executar Opcional Ambdues
  Projecte tècnic: Projecte tècnic Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic Obligatori Ambdues
  Full d'assupció de la direcció facultativa: Full d'assupció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic : Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic Obligatori Ambdues
  Topogràfic a escala: Topogràfic a escala Obligatori Ambdues
  Fitxa tècnica càlcul ICIO : Fitxa tècnica càlcul ICIO Obligatori Ambdues
  Fotografies estat actual del camí: Fotografies estat actual del camí Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat