v
16/04/2021 04:38:50
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per actes en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat
Objecte Poder fer actuacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
Documentació necessària - Justificant pagament de la taxa OF 3.9.
- Memòria justificativa de l'actuació i la seva finalitat amb el grua de precisió necessari.
- Plànols a escala adequada relatius a l'emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l'actuació, amb indicació de la referencia cadastral i registral, la seva extensió, superfície ocupada per l'activitat, i les obres existents i previstes.
- Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l'actuació.
- Projecte tècnic quan l'actuació comporti l'execució d'obres o, si es tracta d'obres que no necessiten projecte tècnic, descripció i representació gràfica d'aquestes obres.
- Estudi d'impacte i integració paisatgística.
- Full d'assumpció de la direcció facultativa.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1).
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.

  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Actes que requereixen l'aprovació d'un pla especial urbanístic o un projecte d'actuació específica.
  Pla especial urbanístic. Quan es tracta de:
  - Noves construccions destinades a les activitats de càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstes al pla d'ordenació urbanística municipal,
  - Implantació d'infraestructures no previstes en el planejament territorial urbanística relatives als sistemes urbanístics generals de comunicacions o d'equipaments comunitari, quan no estan emparades en un projecte sectorial executiu vinculant per al planejament urbanístic
  - Altres quan el pla especial urbanístic és necessari per desenvolupar les determinacions del planejament territorial o del planejament urbanístic general
  - Ampliació d'indústries implantades a sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, que no hagin cessat la seva activitat.
  Projecte d'actuació específica, actes relacionats amb l'ús del sòl i implantació/reutilització de les obres:
  - Les actuacions específiques d'interès públic a què fa referència l'article 47.4 de la Llei d'urbanisme.
  - Els projectes d'activitats i de construccions directament vinculades a l'explotació de recursos naturals.
  - Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i justificadament associats a l'activitat rústica de què es tracti, i els projectes de construccions pròpies d'una activitat rústica que incorporin aquests usos.
  - L'obertura o la recuperació de vies d'accés, camins i dreceres, quan no està emparada en un projecte d'actuació aprovat d'acord amb la legislació sectorial.
  - Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària.
  - Les construccions auxiliars destinades a l'activitat de turisme rural.
  - Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d'interès declarat, jaciments paleontològics, punts geològics d'interès, aqüífers classificats o zones vulnerables o sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
  - Per a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a què fa referència l'article 47.3 de la Llei d'urbanisme també requereix l'aprovació d'un projecte d'actuació específica, mentre el planejament urbanístic general o especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que poden ser reconstruïdes o rehabilitades.

  Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS.

  El document del [PEP]BAMAS es pot consultar en el següent enllaç.

  Quan l'actuació afecti el domini públic, caldrà tramitar simultàniament l'autorització dels organismes sectorials competents (carreteres, línies ferroviàries...).

  Abans de l'inici de les obres s'ha de presentar:
  - Comunicació de l'inici de les obres, segons model normalitzat
  - Projecte executiu, si no s'inclou en la sol·licitud de llicència; si conté modificacions de detall respecte del projecte bàsic aprovat, així es manifestarà en la instància de presentació, amb indicació de quines són les modificacions de detall incorporades.
  - Estudi de seguretat i salut en la construcció, o si escau, estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
  - Designació de l'empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeixi l'execució de l'obra. Si el titular de l'obra actués com a constructor, les obres hauran d'estar destinades al propi ús.

  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada, excepte si es tracta d'obres d'edificació de nova planta en quin cas, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa OF 3.9: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Estudi d'impacte i integració paisatgística: Estudi d'impacte i integració paisatgística Obligatori Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat: Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Descripció i representació gràfica d'aquestes obres: Descripció i representació gràfica d'aquestes obres Obligatori Ambdues
  Full d'assumpció de la direcció facultativa : Full d'assumpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris: Representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris Obligatori Ambdues
  Projecte tècnic : Projecte tècnic Opcional Ambdues
  Memòria justificativa: Memòria justificativa Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat Obligatori Ambdues
  Plànols a escala: Plànols a escala Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat