v
17/04/2021 01:59:10
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la realització de rodatges i impressions de fotografiesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la realització de rodatges i impressions de fotografies.
Objecte Obtenció del permís per ocupar la via pública i/o llogar un equipament municipal per a la realització d'un rodatge o fotografies.
Documentació necessària - NIF del sol·licitant.
- Assegurança de responsabilitat civil en vigor quan el rodatge ho requereixi.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que es dediqui al desenvolupament d'aquesta activitat o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta - Per els permisos senzills de filmació i/o fotografies, com a mínim dos dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva recepció.
  - Per a permisos complexes (talls de trànsit, deixar lliure de vehicles, presència de Policia Local, retirada d'elements de la via pública....) una setmana.

  Preu Ordenança fiscal 4.5.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi la ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
  Altra informació d'interès (més informació) Urgències/modificacions/anul·lacions
  Quan existeixin s'hauran de comunicar obligatòriament per correu electrònic i és convenient trucar per telèfon a la persona responsable (Joan Carles Reina 937453155) per comentar-ho personalment.

  SERVEIS COMPLEMENTARIS A LA PRODUCCIÓ
  L'Ajuntament de Sabadell pot posar a disposició de la productora instal·lacions municipals per donar resposta a necessitats logístiques de càtering o magatzem o per a la realització de rodes de premsa per als mitjans de comunicació.
  Així mateix, l'Ajuntament pot posar a disposició de la productora els serveis de ràdio i xarxes socials per difondre convocatòries per realitzar càstings de figuració o comunicar als ciutadans altres necessitats de producció.
  En cas que així ho desitgi, la productora haurà de formalitzar una sol·licitud amb un mínim de 10 dies hàbils d'antelació indicant clarament les seves necessitats logístiques i de comunicació.

  NORMATIVA BÀSICA ESPECÍFICA
  Horaris: l'horari estàndard serà de 08:00 a 22:00 hores. Les sol·licituds de rodatge fora d'aquest horari es valoraran específicament per part de tots els departaments i serveis implicats.
  Estacionament de vehicles de rodatge:
  Queda totalment prohibit estacionar damunt de les voreres, excepte si es recull expressament en l'autorització.
  Per rodatges entre les 22:00 i les 8:00 del matí següent, la productora vetllarà perquè l'impacte sonor dels grups electrògens sigui el mínim possible.
  S'han de complir estrictament els espais i els horaris concedits a l'autorització.
  Quan s'autoritza els llocs d'estacionament a les zones reservades per a càrrega i descàrrega, la productora es farà responsable de que fins al moment d'inici del rodatge es faciliti en tot moment les operacions per part dels vehicles que realitzen aquest tipus d'activitats.
  Senyalització de les reserves d'espai:
  Les reserves començaran a les 20:00 hores del dia anterior al rodatge i a partir de les 8:00 hores del mateix dia del rodatge. Des de l'Ajuntament poden ser modificades les zones i horaris depenent del criteri de mobilitat existent.
  Elements per fer les reserves d'espai:
  La productora haurà de facilitar cartells específics en els que s'indiquin els dies i els horaris que es veuran afectades les localitzacions.
  Comunicació de les reserves d'espai:
  - La productora es fa càrrec de la comunicació prèvia de les reserves d'espai mitjançant notes informatives als edificis de la zona o octavetes als parabrises dels cotxes aparcats que incloguin les dades principals del rodatge (dia, horari, si hi haurà talls intermitents, restriccions d'estacionament, etc,) i dades de contacte de la productora, sempre i quan n'hagi obtingut el permís previ de l'Ajuntament.
  - L'Ajuntament no retirarà vehicles de la zona de reserves d'espai. Només ho farà en el cas que així s'hagi pactat prèviament amb la productora i s'hagi notificat als veïns. Les despeses generades per aquest servei aniran a càrrec de la productora.
  Necessitats de talls de trànsit:
  Cal especificar si la producció necessita un tall de trànsit de vehicles total o parcial. En aquest cas, la productora haurà de minimitzar l'afectació que un tall de trànsit pot causar a la via pública, adaptant-se a les indicacions de les autoritats competents.
  Si cal tallar el trànsit de vianants, la productora ha d'habilitar vies d'accés a la zona de rodatge, ja sigui deixant un espai a la vorera o habilitant-ne un mitjançant la senyalització corresponent ocupant part de la calçada dels vehicles.

  MESURES DE PROTECCIÓ I RESPECTE ALS CIUTADANS
  Cobertura de danys a tercers: La productora ha d'aportar el nom de la companyia i número de pòlissa d'una assegurança de responsabilitat civil.
  Regulació del soroll: Al casc urbà, el soroll no podrà incrementar-se més de l'establert a l'ordenança municipal reguladora d'usos i activitats.
  Per aquest motiu, la productora haurà de vetllar per minimitzar l'impacte sonor dels grups electrògens utilitzats.
  En cas de no acomplir-se les esmentades condicions la Inspecció Municipal procedirà a l'aturada de l'activitat.
  Neteja / Desperfectes: L'empresa sol·licitant es farà responsable del manteniment de l'espai i respondrà de les possibles malmeses que es puguin produir al paviment o al mobiliari urbà per raons de l'acte.

  DOCUMENTACIÓ EXTRA
  Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb motiu de rodatge a l'interior d'un edifici.
  · S'haurà de portar un escrit de la persona que cedeixi l'habitatge o el local on es fa responsable de comunicar a la resta de veïns de la finca/edifici el rodatge i fotocòpia del seu DNI.
  · S'haurà de portar un escrit signat pel president de la comunitat de veïns de la finca on es mostri assabentat i conforme amb el rodatge i fotocòpia del seu DNI.
  Rodatge amb càmara-car / car-mount / vehicle d'escena:
  Els vehicles utilitzats als rodatges hauran de disposar de tots els permisos reglamentaris per a circular per la ciutat, així com complir en tot moment les normes de circulació, excepte si es recull a la reserva d'espai de l'autorització.
  Els vehicles hauran de portar la placa de la matrícula, així com els diversos elements de seguretat (llums, intermitents, etc...).
  La productora haurà d'aportar un croquis de les mides del vehicle perquè es pugui valorar si és necessària la sol·licitud d'acompanyament de vehicles especials de la Divisió de Trànsit.
  Rodatge amb col·locació de grua / plataforma elevadora / travelling:
  S'haurà de portar un croquis de les mides de la grua / plataforma elevadora / travelling i tipus i un plànol indicant ubicació concreta.
  Rodatge amb explosius:
  Les armes que s'utilitzen en filmacions / fotografies han d'estar inutilitzades o en funcionament amb cartutx de fogueig. Cal aportar als cossos de seguretat locals la documentació acreditativa a l'arma en qüestió, com també l'autorització sobre l'ús específic del material explosiu.
  Rodatge amb animals:
  Els animals que s'utilitzin en rodatges a la via pública i l'ús que se'n faci s'han d'acollir als criteris especificats a l'Ordenança sobre Tinença d'Animals i sobre els animals pel carrer. Els seus propietaris / responsables han de disposar de la documentació acreditativa necessària.
  Rodatge a la via pública amb implicació d'altres administracions o entitats de l'Administració Pública:
  · En el cas d'un rodatge que comporti l'autorització d'altres Departaments Municipals o Institucions s'haurà de portar l'autorització a l'inici de la tramitació.
  · No s'obtindrà el permís abans no s'entreguin tots els documents requerits per la seva utilització.
  Altra documentació:
  Des de l'Ajuntament es pot sol·licitar qualsevol altre documentació que es consideri necessària per garantir la validesa del compliment de les ordenances municipals així com les lleis vigents.
  Servei responsable Comunicació.
  Termini de resolució Els terminis per demanar els permisos és el següent:
  - Per els permisos senzills de filmació i/o fotografies, com a mínim dos dies hàbils comptant el dia següent a la seva recepció.
  - Per a permisos complexes (talls de trànsit, deixar lliure de vehicles, presència de Policia Local, retirada d'elements de la Via Pública, col·locació d'atrezzo, ...), com a mínim de vuit a deu dies hàbils comptant al dia següent a la seva recepció.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Assegurança de responsabilitat civil en vigor: Assegurança de responsabilitat civil en vigor Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat