v
23/04/2021 09:38:50
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellDeclaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanísticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística.
Objecte Permetre la inscripció en el Registre de la Propietat de la divisió o segregació d'un terreny en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, quan aquesta no constitueix una parcel·lació urbanística.
Documentació necessària - Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9).
- Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió del terreny o l'operació jurídica que es vulgui dur a terme.
- Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de parcel·les aplicable.
- Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referencia cadastral i registral.
- Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
- Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si escau.
Qui el pot demanar Qualsevol persona que vulgui dur a terme la divisió o segregació d'un terreny o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és d'un mes. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució de la vostra sol·licitud podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) L'acte de divisió o segregació d'un terreny està subjecte a la fiscalització per part de l'Ajuntament i pot donar com a resultat: la concessió o denegació de la llicència parcel·lació urbanística o la declaració que aquesta no és necessària.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Sol·licitud de declaració d'innecessitat de parcel·lació urbanística Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9): Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Proforma del document públic o privat: Proforma del document públic o privat Obligatori Ambdues
  Memòria justificativa: Memòria justificativa Obligatori Ambdues
  Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir: Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir Obligatori Ambdues
  Plànol parcel·lari de la finca esmentada: Plànol parcel·lari de la finca esmentada Obligatori Ambdues
  Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques: Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques Obligatori Ambdues
  Fitxes descriptives dels lots resultants: Fitxes descriptives dels lots resultants Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat